Tiedonsiirto ja -luonti metallialan osatoimittajien kansainvälistymisessä : lähtökohtina sosiaalinen pääoma ja oppimiskulttuuri

Tenho Kohonen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä sekä varsinkin siihen liittyvää tiedonsiirtoa ja -luontia on tutkittu vähän. Siksi tutkimuksen pääkysymys on, miten tiedonsiirto ja -luonti vaikuttavat metallialan osatoimittajien kansainvälistymiseen? Alakysymykset ovat: 1) miten sosiaalinen pääoma vaikuttaa kansainvälistymisessä tarvittavan tiedon siirtoon ja luontiin, 2) miten yrityksen oppimiskulttuuri vaikuttaa kansainvälistymisessä tarvittavan tiedon siirtoon ja luontiin, ja 3) mitkä ovat tiedonsiirron ja -luonnin tavat sekä miten ne vaikuttavat kansainvälistymiseen? Sosiaalista pääomaa ja oppimiskulttuuria tutkitaan tiedonsiirron ja -luonnin lähtökohtina. Menetelmänä on monitapaustutkimus, jossa on 10 case-yritystä. Tutkittaviksi toiminnoiksi rajattiin tuotanto, tuotekehitys ja kansainvälinen markkinointi. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla, kyselylomakkeella ja puhelin/sähköpostihaastattelulla. Keruu pohjautui teoreettiseen viitekehykseen ja siitä johdettuihin 13 esioletukseen. Tulokset antavat vahvan tuen seitsemälle esioletukselle, joista tehtiin johtopäätöksiä. Ensiksi, ulkomaisten kontaktien kasvaessa sosiaalinen pääoma ja tiedonsiirto yritykseen lisääntyvät. Toiseksi, tiedonsiirtotavoista sarjasiirto on yleistä kansainvälistyneiden yritysten tiimiorganisaatioissa. Kolmanneksi, kaukosiirto on harvinaista ja sen vaikutus kansainvälistymiseen vähäistä. Neljänneksi, monipuolinen asiantuntijatiedon siirto ja viidenneksi tiedonsiirto ulkomaisten asiakkaiden kanssa vaikuttavat selkeästi kansainvälistymiseen. Osatoimittaja kansainvälistyy sitä paremmin (kuudenneksi), mitä monipuolisempaa ja suunnitelmallisempaa tuotannon tiedonluonti sekä (seitsemänneksi), mitä asiakaslähtöisempää ja suunnitelmallisempaa tuotekehitys ovat. Myös hyvä oppimiskulttuuri, ulkomaisten hankintojen ja viennin välinen kokemusten vaihto sekä tiedonsiirto yrityksen eri tiimien kesken vaikuttavat positiivisesti. Panostus markkinointiin edistää kansainvälistymistä, jos yrityksellä on strategia edetä uusille markkinoille. Suomalaiset metallialan osatoimittajat kansainvälistyvät maantieteellisen/kulttuurillisen vaihemallin eivätkä operaatiomuotojen tai nopean kansainvälistymisen mukaan. Keskeinen löydös on osatoimittajien kansainvälistymisstrategia. Se on joko yhteistyönsyventäminen (= keskitytään jopa vain yhteen ulkomaiseen asiakkaaseen) tai markkinoidenlaajentaminen (= haetaan jatkuvasti uusia asiakkaita entistä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta). Kuuluupa yritys kumpaan tahansa, tuotteiden ja tuotannon kehittäminen ovat keskeisellä sijalla. Markkinoidenlaajentajat panostavat koko ajan myös kansainväliseen markkinointiin.
Julkaisun otsikon käännösTiedonsiirto ja -luonti metallialan osatoimittajien kansainvälistymisessä : lähtökohtina sosiaalinen pääoma ja oppimiskulttuuri
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
 • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
 • Piekkari, Rebecca, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-4560-3
Sähköinen ISBN978-952-60-4561-0
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

 • kansainväliset yhtiöt
 • metalliteollisuus
 • alihankinta
 • kansainvälinen
 • sosiaalinen pääoma
 • oppiminen
 • organisaatio
 • oppiva organisaatio
 • international companies
 • metal industry
 • subcontracts
 • internationalization
 • social capital
 • learning
 • organization
 • organizational learning

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Tiedonsiirto ja -luonti metallialan osatoimittajien kansainvälistymisessä : lähtökohtina sosiaalinen pääoma ja oppimiskulttuuri'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä