Tiedon ja osaamisen siirtäminen energia-alan asiantuntijaorganisaatiossa

Päivi Laitila

Tutkimustuotos: Licenciate's thesis

Abstrakti

Tiedon ja osaamisen merkitys on keskeinen ja kriittinen resurssi asiantuntija-organisaatiossa organisaation kilpailukyvyn kannalta, joten tiedon ja osaamisen hyödyntäminen ja siirtäminen tehokkaasti on välttämätöntä. Erityisesti kokeneiden asiantuntijoiden osaaminen on suurta, joten tiedon ja osaamisen siirtämisen mekanismeihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Energia on yksi kriittisempiä resursseja yhteiskunnassamme ja energiatehokkuuden parantaminen on välttämätöntä, koska energian tuotannosta ja käytöstä aiheutuu 80 % kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tiedon ja osaamisen siirtämistä energia-alan asiantuntijaorganisaatioissa. Päätavoitteena oli tunnistaa tekjöitä, jotka vaikuttavat tiedon ja osaamisen siirtämiseen asiantuntijaorganisaatiossa energia-alalla. Aineistojen pohjalta muodostettiin malli. Lisäksi selvitettiin mikä ja millainen tieto toimialalla koetaan keskeiseksi sekä mitä nähdään relevanttina ja tarpeellisena siirtää organisaatiossa eteenpäin, usein nuoremmille asiantuntijoille.Tässä aineistossa laadullisessa tutkimuksessa käyettiin tutkimusmenetelmänä teemahaastatteluja, joita tehtiin kahdeksan neljän johdantohaastattelun lisäksi. Työn teoriaosuudessa esitellään olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta tietoa ja osaamista käsitteinä ja niiden siirtämiseen liittyviä tekijöitä. Teoreettisena viitekehyksenä toimi tiedon jakamista organisaatioissa kuuvaava Ipen (2003) malli. Toisena viitekehyksenä toimi Elsa-projekti ”Asiantuntija jää eläkkeelle – asiantuntijuus ei!” (Kuronen-Mattila et. al. 2012), jossa on myös hyödynnetty Ipen tutkimusta. Työn tuloksissa ja mallissa korostuu asiantuntijan oma rooli tiedon ja osaamisen siirtämisessä. Positiivinen, ulospäin suuntautunut asenne ja halu oppia uutta ovat keskeisiä sekä omassa kehittymisessä että tiedon ja osaamisen siirtämisessä. Organisaatiossa avoin tiedon ja osaamisen jakamiseen kannustava kulttuuri on olennaista. Tällaista organisaatiokulttuuria kuvaa esimerkiksi termit ”yhdessä tekeminen, hyvä fiilis ja jakamalla kaikki lisääntyy”. Tiedon ja osaamisen siirtämiseen vaikuttavat myös esimies, kollegat sekä käytössä olevat tiedon ja osaamisen hallinnan ja siirtämisen menetelmät. Erilaiset toimintatavat ja asiakaskontaktit ovat keskeisimpiä siirrettäviä tietoja. Tällaisen hiljaisen tiedon siirtäminen on kuitenkin haasteellista ja siinä tarvitaan eri keinoja, sekä muodollisia että epävirallisia.
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysLisensiaatintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Järvenpää, Eila, Vastuuprofessori
  • Järvenpää, Eila, Ohjaaja
Kustantaja
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiG3 Lisensiaatintutkimus

Tutkimusalat

  • Tieto ja osaaminen
  • Tiedon ja osaamisen siirtäminen
  • Asiantuttija-organisaatio
  • energua-ala

Siteeraa tätä