Luovien voimavarojen kehä: Luova prosessi ja luova hyvinvointi kirjankuvittajien näkökulmasta tarkasteltuna

Laura Valojärvi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Vaikka lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa osoitetaan yhteys luovuuden ja mielialahäiriöiden välillä, tutkimustietoa luovan alan ammattilaisten hyvinvoinnista sekä työmotivaationsa ja luovuutensa menettäneistä luovan alan ammattilaisista on yllättävän haastava löytää. Aihetta käsittelevän kriittisen keskustelun korvaa usein ajatus: luovia yksilöitä yhdistää se, että he rakastavat sitä minkä parissa he ovat luovia. Näkemys ei vastaa luovan alan ammattilaisten todellisuutta ja sivuuttaa ne toimijat, jotka ovat menettäneet intohimon luovaa työtään kohtaan. Väitöskirjassani pyrin luovan prosessin syvälliseen ymmärtämiseen ja selvitän, millä tavoin alan teoriaa olisi tältä osin mahdollista täydentää ja päivittää. Tarkastelen väitöskirjassani luovaa hyvinvointia ja luovan prosessin problematiikkaa kirjankuvittajien näkökulmasta. Tutkimus pohjautuu grounded theory -nimiseen laadulliseen ja aineistolähtöiseen tutkimusmenetelmään. Sana "grounded" viittaa siihen, että teoreettisen viitekehyksen sijaan tutkimuksessa tehdyt havainnot on ankkuroitu vahvasti itse tutkimusaineistoon. Tutkimukseni keskeisimmät aineistonkeruumenetelmät olivat oman kuvitusprosessini havainnointi sekä kahdeksalle suomalaiselle kirjankuvittajalle tekemäni narratiiviset haastattelut. Työn lähtökohtana oli selvittää kuvakirjan kuvitusprosessin ominaispiirteitä. Tutkimukseni käynnistyi etsimällä vastauksia kysymykseen: minkälainen on kuvakirjan luova kuvitusprosessi? Mitä pidemmälle aineiston analysointi eteni, sitä vahvemmin tutkimusaineisto alkoi kuitenkin ehdottaa uutta teoriaa luovan työn luonteesta sekä luoviin aloihin liittyvästä työhyvinvoinnista. Näin ollen etsin väitöskirjassani lisäksi vastauksia seuraavaan kahteen tutkimuskysymykseen: mistä elementeistä luovat voimavarat muodostuvat sekä mitkä ovat keskeisimpiä tekijöitä luovan hyvinvoinnin edistämisessä? Kuvakirjatutkimusta ja luovuustutkimusta yhdistelevä monitieteinen lähestymistapa mahdollisti aiheen tarkastelun tuoreesta näkökulmasta ja edesauttoi näin uuden teorian rakentumista. Tutkimuksen johtopäätökset muodostuvat kahdesta visuaalisesta mallista. Ensimmäinen malli – The Picturebook Illustration Model – havainnollistaa nelivaiheisen prosessikaavion avulla kuvakirjan tyypillisen kuvitusprosessin. Toinen malleista – The Cycle of Creative Resources – puolestaan osoittaa, että luovaa hyvinvointia on mahdollista tarkastella kuudesta tutkimuksessa identifioidusta tasosta muodostuvana kehänä. Kokemus luovan prosessin palkitsevuudesta tai kuluttavuudesta on suorassa suhteessa siihen, millä tasolla luovan alan toimija on tällä "luovien voimavarojen kehällä". Tämä väitöskirja ehdottaa uuden tavan lähestyä, saavuttaa ja ylläpitää luovaa hyvinvointia. Luovuus itsessään ei lisäänny tai vähene ihmisessä – luovuus on aina käytettävissä. Mikä sen sijaan lisääntyy tai vähenee, ovat luovat resurssit. Esitän, että tästä on luovassa hyvinvoinnissa kyse.
Julkaisun otsikon käännösLuovien voimavarojen kehä: Luova prosessi ja luova hyvinvointi kirjankuvittajien näkökulmasta tarkasteltuna
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Masoodian, Masood, Vastuuprofessori
  • Happonen, Sirke, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0311-3
Sähköinen ISBN978-952-64-0312-0
TilaJulkaistu - 2021
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • luovuus
  • hyvinvointi
  • luova prosessi
  • kuvakirja
  • kuvitus
  • käytäntölähtöinen tutkimus

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Luovien voimavarojen kehä: Luova prosessi ja luova hyvinvointi kirjankuvittajien näkökulmasta tarkasteltuna'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä