Tarjoamapohjainen arvon luomisen teoria

Anssi Tuulenmäki

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Miten liiketoiminnallisesti relevanttia arvoa voitaisiin luoda mahdollisimman paljon? Tähän työn taustalla olevaan pääkysymykseen vastaaminen vaatii sekä asiakkaan saaman arvon että yritysten saaman arvon syntymisen mekanismien ymmärtämistä ja näiden näkökulmien yhtäaikaista tarkastelua. Tässä työssä näiden näkökulmien yhdistämiseen ehdotetaan tarjoaman käsitettä. Tarjoamalla viitataan siihen, mitä yritys tarjoaa asiakkaille ostettavaksi tai vaihdettavaksi liittyen johonkin asiakkaan päämäärään. Teoriaa kehitetään tässä työssä käsitteellisen tarkastelun keinoin sekä kirjallisuutta että reaalimaailman asiakkaille tarjottavia asioita analysoimalla. Kehitetty tarjoamapohjainen teoria arvon luontiin koostuu ensinnäkin neljästä pääarvoluokasta: yrityksen ylijäämästä, asiakkaalle syntyvästä käyttöarvosta, sekä asiakkaiden ja yritysten väliin muodostuvasta vaihdanta-arvosta ja suhdearvosta. Tarjoama linkittää pääarvoluokat toisiinsa ja täydentää käsitteellisenä hahmotuksena muita liiketoiminnallisesti relevanttia arvon luontia ja/tai kaappaamista käsitteleviä teorioita: jos halutaan selittää, miten asiakkaan käyttöarvosta päästään yrityksen ylijäämiin, teoretisoinnin on otettava kantaa vaihdanta-arvoon, jolloin tarjoamaa ei voi ohittaa vaihdannan mekanismina. Jos yrityksen ylijäämän pohdinnoista halutaan siirtyä asiakkaan päämääriin ja käyttöarvon luomiseen, huomio on keskitettävä liiketoiminnallisesti kannattavan tarjoaman luomiseen, joka vaihdanta-arvon lisäksi auttaa asiakkaita saavuttamaan päämääriään ja siten luomaan käyttöarvoa itselleen tarjoaman käyttämisen kautta. Tarjoama on nimenomaan se mekanismi, jonka avulla päätetään mm. riskien hallinnasta, vaihdannan valuutoista, aktiviteettien roolituksesta ja rajapinnoista, joiden avulla määritellään, mitkä interaktiot ovat suoria ja mitkä epäsuoria, missä interaktioissa luodaan arvoa yhdessä ja missä vain toinen osapuoli. Jokaiseen pääarvoluokkaan voidaan liittää oma arvon luonnin ideaalityyppinsä – arvoavaus, arvokonfiguraatio, arvohaluama ja arvositouma – ja jokaiseen ideaalityyppiin voidaan liittää oma asiakasarvon ja yrityksen saaman arvon nostamisen pääajuri. Näitä ideaalityyppejä ja pääarvoluokkia ei ole aiemmin tarkasteltu erittelevästi ja kokonaisvaltaisesti yhdessä, eikä osin ristiriitaisia ja jopa päinvastaisia arvon luonnin logiikkoja ole eroteltu. Tässä työssä tehtävä yhteiskäsittely mahdollistaa arvon syntymisen mekanismien kokonaisvaltaisen ja toisaalta aikaisempaa yksityiskohtaisemman ymmärtämisen, koska eri suuntiin vetävien tavoitteiden vaikutus on helpommin eriteltävissä yksittäisen rakenneosan ja rajapinnan tasolle asti. Ehdotettu moniulotteinen ja kokonaisvaltainen tarjoamatason analyysi yhdistää yritykset ja asiakkaat käsitteellisesti tavalla, joka pyrkii valottamaan myös liikkeenjohdon luovia valintoja ja niiden keskeistä asemaa uuden arvon luomisen kokonaisuudessa. Työssä kehitetyllä tarjoamapohjaisella ajattelulla voi olla syvällisiä vaikutuksia sekä käytännön arvonluojille että teoriakeskusteluun.
Julkaisun otsikon käännösTarjoamapohjainen arvon luomisen teoria
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Jääskeläinen, Mikko, Vastuuprofessori
  • Saarinen, Esa, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-64-0752-4
Sähköinen ISBN978-952-64-0753-1
TilaJulkaistu - 2022
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tutkimusalat

  • arvon luonti
  • tarjoama
  • käyttöarvo
  • vaihdanta-arvo
  • suhdearvo
  • yrityksen ylijäämä

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tarjoamapohjainen arvon luomisen teoria'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä