Arviointi palveluinnovaatioiden tukena: tulevaisuussuuntautunut, systeeminen ja monitoimijainen lähestymistapa

Kirsi Hyytinen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Aikamme isot yhteiskunnalliset haasteet – kuten kestävä kehitys – ovat luonteeltaan monimutkaisia ja systeemisiä. Niitä ei voi ratkaista yksittäisillä teknologioilla tai palveluilla. Haasteisiin vastaaminen edellyttää uusien teknologioiden ja palveluiden yhdistämistä, ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Innovaatioiden kehittäminen, levittäminen ja käyttöönotto puolestaan edellyttävät laajan toimintaympäristön ja sen dynamiikan tuntemusta. Nämä yhteiskunnan monimutkaiset haasteet, ja niihin liittyvien innovaatioiden systeeminen luonne, ovat lähtökohtana tässä väitöskirjassa. Väitöskirjassa tarkastellaan arviointia innovaatioiden kehittämisen tukena. Nykymuotoisen arviointitoiminnan ongelmallisuus on havaittu sekä innovaatio- ja palvelututkimuksen että arviointitutkimuksen piirissä. Perinteiset arviointikäytännöt eivät tue innovaatioita systeemisessä ympäristössä. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että arvioinnin kohteena olevat innovaatiot on ymmärretty kapea-alaisesti. Toisaalta arviointien toteutuksessa ei ole otettu huomioon innovaatioiden dynaamista luonnetta. Tässä väitöskirjassa tarjotaan vaihtoehto, joka laajentaa ymmärrystä innovaatioista: teknologisten uutuuksien rinnalla keskiöön nostetaan sekä palvelut että sosiaaliset ja systeemiset innovaatiot. Toiseksi, työssä kehitetään uudenlainen arvioinnin lähestymistapa, joka tukee innovaatioita systeemisessä toimintaympäristössä. Esitetty uusi lähestymistapa nojautuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Väitöskirja ehdottaa kolmea näkökulmaa näiden periaatteiden vahvistamiseksi ja laajentamiseksi: tulevaisuusorientaatiota, systeemisyyttä ja monitoimijaisuutta. Tulevaisuusorientaatio yhdistää arvioinnin innovaatiotoimintaan, jonka tavoitteena on synnyttää 'huomisen ratkaisuja'. Systeemisyys auttaa ymmärtämään innovaatioihin liittyvien tekijöiden monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Monitoimijaisuus puolestaan tekee näkyväksi eri toimijoiden välisen yhteistyön merkityksen innovaatioiden syntymiselle ja leviämiselle. Lähestymistapaa kehitetään ja konkretisoidaan energia- ja ympäristöpalveluiden kontekstissa. Tutkimuksen empiirisenä kohteena on suomalaisen innovaatiopolitiikan instrumentti: strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK). Väitöskirjan tutkimusmenetelmänä on laadullinen case-tutkimus. Arvioinnin lähestymistavan käytännön soveltaminen osoittaa, miten eri näkökulmat ja niihin liittyvät menetelmät tukevat innovaatiota
Julkaisun otsikon käännösArviointi palveluinnovaatioiden tukena: tulevaisuussuuntautunut, systeeminen ja monitoimijainen lähestymistapa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Järvenpää, Eila, Vastuuprofessori
  • Toivonen, Marja, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7261-6, 978-951-38-8494-9
Sähköinen ISBN978-952-60-7260-9, 978-951-38-8493-2
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • palveluinnovaatio
  • arviointi
  • vaikuttavuuden arviointi
  • sosiaalinen innovaatio
  • systeeminen muutos
  • monimenetelmällisyys
  • ympäristö- ja energiasektori

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Arviointi palveluinnovaatioiden tukena: tulevaisuussuuntautunut, systeeminen ja monitoimijainen lähestymistapa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä