Shaping Elements While Maintaining Fit

Julkaisun otsikon käännös: Organisaation toimintojen muokkaaminen niiden yhteensopivuutta heikentämättä

Timo Ritakallio

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Organisaation suorituskyky on seuraus sen toimintojen hyvästä ja toisiinsa nähden johdonmukaisesta suorittamisesta. Tiedetään, että organisaation toimintojen välinen yhteensopivuus, fit, on olennainen tekijä sen menestykselle, mutta vielä tarvitaan syvempää perehtymistä niihin prosesseihin, joita organisaatioilla on käytössään tämän yhteensopivuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Tämän väitöskirjan tavoitteena on täsmentää aiempaa tutkimustietoa strategisen yhteensopivuuden kehittämisestä. Toteutin pitkittäisen tapaustutkimuksen, jossa tarkasteltavana kohteena oli yksi Euroopan parhaiten menestyneistä pankeista vuosina 2000-2011. Organisaation toiminnot mallinsin hyödyntäen kvalitatiivista systeemikarttaa, jonka avulla pääsin havainnoimaan toimintojen pitkän aikavälin kehittymistä ja niiden välisen yhteensopivuuden säilymistä. Ensisijaisena tietolähteenä käytin julkisesti saatavilla ollutta tietoa yrityksen toiminnoista, jota täydennettiin yksilöhaastatteluilla. Aiemmista teorioista poiketen analyysini antoi viitteitä siitä, että yrityksen peruselementit itsessään kokivat muutoksia prosessissa, jonka myötä niiden keskinäiset suhteet alkoivat saada toisiinsa nähden yhteensopivia ominaisuuksia. Tätä prosessia voidaan kutsua muokkaamiseksi, shaping. Tämä löydös korostaa sitä, että strategian ymmärtäminen organisaation elementtien muodostelmana edellyttää paitsi keskittymistä näiden elementtien välisiin suhteisiin, myös ymmärrystä elementtien kvalitatiivisesta luonteesta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Monet näistä muutoksista ovat paremmin luonnehdittavissa muotoutuviksi (emergent)kuin suunnitelluiksi (designed) prosesseiksi. Analyysin tulokset edistävät olemassa olevaa tutkimusta liittyen prosesseihin, jotka mahdollistavat organisaatioiden kasvun ja kehityksen kohti yhteensopivuutta. Siggelkow tunnisti neljä prosessia, joita yritykset käyttävät: thickening (sakeutuminen), patching (paikkaaminen), coasting (liukuminen) ja trimming (puhtaaksileikkaus). Tämä tutkimus määritteli viidennen prosessin – muokkaaminen – joka viittaa organisaation peruselementin muutokseen sen identiteetin ja suhteen muihin elementteihin kuitenkin säilyessä. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että strategisten peruselementtien muokkaaminen on olennainen keino yrityksille säilyttää yhteensopivuus peruselementtiensä välillä ja silti muuntautua ja kasvaa radikaalisti epävakaassa ja turbulentissa ympäristössä. Tästä johtuen tämän väitöskirjan löydökset tuovat keskeisen lisän tutkimukseen organisaatioiden eri toimintojen strategiseen yhteensopivuuteen johtavista prosesseista.
Julkaisun otsikon käännösOrganisaation toimintojen muokkaaminen niiden yhteensopivuutta heikentämättä
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Vuori, Timo, Vastuuprofessori
  • Laamanen, Tomi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7023-0
Sähköinen ISBN978-952-60-7022-3
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • strateginen yhteensopivuus
  • strateginen muutos
  • aktiviteettisysteemi
  • organisatorinen elementti
  • pankkitoiminta

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Organisaation toimintojen muokkaaminen niiden yhteensopivuutta heikentämättä'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä