Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tuotteistaminen: Johtamisnäkökulma

Katriina Järvi

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tasapainon löytäminen tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden välille on tuttu haaste kaikille palveluyrityksille. Palvelujen tuotteistamista on esitetty keinoksi tämän tasapainon löytämisessä ja tuotteistamisesta on tullut konsulttien suosima lähestymistapa. Myös tutkimuksen piirissä ongelma on tiedostettu, mutta teoriatausta on ollut löyhä ja käytetyt käsitteet kirjavia – aiheeseen on viitattu mm. käsitteillä standardointi, konseptointi ja modularisointi. Tämä väitöskirjatutkimus pyrkii lisäämään ja luomaan uutta tieteellistä tietoa tuotteistamisesta selkiyttämällä käsitteitä ja integroimalla käytännön ongelmat niihin teorioihin, joissa aihetta on analysoitu vaikka tuotteistamiskäsitettä ei ole käytetty. Tällaisia teorioita ovat palvelujen markkinoinnin teoriat, uusien palvelujen kehittämisen viitekehys, palveluiden suunnittelu ja palveluinnovaatioteoriat. Väitöskirja koostuu johdanto-osasta ja neljästä artikkelista. Tutkimuksen kontekstina ovat osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS). Tämän alan yrityksille tehottomuus on tyypillinen ongelma, koska niiden tarjoamat palvelut ovat hyvin monimutkaisia, mikä usein johtaa asiakaskohtaisten ratkaisujen ylikorostumiseen ja heikkoon yleistettävyyteen. Tutkimusmenetelmänä on ollut laadullinen monitapaustutkimus. Aineisto koostuu kahdeksasta suomalaisesta KIBS-yrityksestä kerätystä haastatteluaineistosta. Havainnointia käytettiin täydentävänä menetelmänä kahden artikkelin tapaustutkimuksissa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa KIBS-palveluiden tuotteistamisen tavoitteista, haasteista, vaikutuksista, hyödyistä ja onnistuneen tuotteistamisen edellytyksistä. Tutkimuksessa on analysoitu sekä yrityksen sisäisen yhteistyön että asiakasyhteistyön kehittämistä tuotteistamisen yhteydessä. Uutena asiana on tuotu esiin tuotteistamisen ja innovaatiotoiminnan yhteys. Tutkimuksen lopuksi on tuotettu malli asiakaslähtöisestä tuotteistamisesta KIBS-yrityksissä. Tutkimus sisältää kolmenlaista uutta tietoa. Ensinnäkin se määrittelee tuotteistamiskäsitteen ja erottaa sen standardoinnista sekä muista lähikäsitteistä; se myös vahvistaa tuotteistamisen teoriapohjaa kytkemällä ilmiön keskeisiin palvelututkimuksen suuntauksiin. Toiseksi tutkimus tarjoaa uutta tietoa KIBS-palveluiden tuotteistamisesta, josta aiempaa tuotteistamistutkimusta on vähän. Kolmanneksi tutkimuksessa luotu asiakaslähtöisen palvelun tuotteistamisen malli kiteyttää tuotteistamisprosessin päävaiheet ja osoittaa missä vaiheessa eri aktiviteetit voidaan toteuttaa. Teoreettisen hyödyn lisäksi tämä malli auttaa käytännön toimijoita toteuttamaan palveluiden tuotteistamista aiempaa harkitummin ja systemaattisemmin.
Julkaisun otsikon käännösOsaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tuotteistaminen: Johtamisnäkökulma
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Holmström, Jan, Vastuuprofessori
  • Toivonen, Marja, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6889-3
Sähköinen ISBN978-952-60-6890-9
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • palveluiden tuotteistaminen
  • osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tuotteistaminen: Johtamisnäkökulma'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä