Platform-based exchange: New business models in technology industries

Julkaisun otsikon käännös: Alustapohjainen vaihdanta: Uudet liiketoimintamallit teknologiateollisuudessa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Teknologiset alustat ovat lisänneet keinoja tallentaa informaatiota ja välittää sitä eri toimijoiden välillä. Sitä kautta alustat ovat luoneet uusia mahdollisuuksia arvonluonnille ja palvelupainotteisen liiketoiminnan kehittämiselle. Myös monet perinteisillä aloilla, kuten raaka-aineiden tuotannossa, toimivat yritykset ovat vähitellen voineet kerryttää valtavia määriä tietoa hallitsemiinsa materiaali-resursseihin liittyen. Tämä työ tutkii, kuinka teknologiateollisuusyritykset voivat hyödyntää tätä dataa tehostaakseen arvonluontiaan. Tämä väitöskirja koostuu viidestä artikkelista. Työn analyysiyksikkö on liiketoimintamalli, joka sitoo yritysten operatiivisen tason toimintoja sekä niiden strategiset perusteet. Työ käsittelee liike-toimintamallia eri analyysitasoilla, keskittyen materiaaliresursseihin liittyvän datan hyödyntämi-seen liiketoimintamalleissa niin yksittäisen yrityksen tasolla kuin monen toimijan välisissä yritys-verkostoissa. Työ noudattaa kriittisen realismin ja abduktiivisen aineistoanalyysin periaatteita. Ai-neisto pohjautuu laadulliseen tapaustutkimukseen 16 teknologiateollisuusyrityksen parissa.Työn löydökset osoittavat kuinka yritykset mukauttavat liiketoimintamallejaan mahdollistaak-seen alustatoimintoja, jotka noudattavat välittäjätoiminnan (eng. brokerage) periaatteita. Nämä toiminnot ohjaavat materiaaliresursseihin liittyvää dataa osapuolelta toiselle ja siten kasvattavat datan hyödyllisyyttä, käytettävyyttä ja merkittävyyttä. Tätä kautta yritysten liiketoimintamallit ohjautuvat kohti yhteistoiminnallista arvonluontia ja -jakamista. Havaittu muutos nähtiin osana yleisempää siirtymää, jossa kilpailu tapahtuu yritysten liiketoimintamallien sijaan ekosysteemien liiketoimintamallien välillä. Työ teoretisoi välittäjätoiminnan roolia tämän muutoksen taustalla ja pohjana alustoissa tapahtuvalle arvonluonnille ja -jakamiselle. Työ kontribuoi konseptuaalisella tasolla lisäten ymmärrystä yritysten liiketoimintamalleista, päätyen kolmeen teoretisoituun väitelauseeseen. Konseptuaalisen kehittelyn tuloksena työ esittelee käsitteet älykkäät materiaalit (eng. intelligent materials) ja materiaaliälykkyys (eng. material intelligence), jotka viittaavat materiaaliresursseihin liittyvän datan hyödyntämistä operatiivisessa liiketoiminnassa. Tämän lisäksi työ pohtii alustojen (eng. platforms) merkitystä välittäjätoiminnan (eng. brokerage) mahdollistajina teollisissa operaatioissa. Työ myös selventää liiketoimintamallien määritelmällisiä taustoja ja tarjoaa yhteensovitetun näkemyksen, jonka mukaan liiketoimintamalli koostuu arvoehdotelmasta (eng. value proposition), arvon toteutuksesta (eng. value constellation) ja arvon jakamisesta (eng. value sharing). Tämän konseptuaalisen taustan pohjalta työ muodostaa kolme väitelausetta, jotka kuvaavat kuinka teknologisia alustoja käytetään teknologiateollisuus-yritysten liiketoimintamalleissa: (1) Teknologiayritykset voivat uudistaa liiketoimintamallejaan tunnistamalla ja siltaamalla rakenteellisia reikiä omissa yritysverkostoissaan. (2) Jaetun informaation suurempi arvonluontipotentiaali ohjaa yrityksiä kehittämään ekosysteemitason liiketoimintamalleja. (3) Välittäjätoiminnan periaatteet määrittelevät mekanismit digitaalisisten alustojen arvonluonnille ja -jakamiselle ja siten niissä käytettävän liiketoimintamallin muotoilun.
Julkaisun otsikon käännösAlustapohjainen vaihdanta: Uudet liiketoimintamallit teknologiateollisuudessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Rajala, Risto, Vastuuprofessori
  • Eloranta, Ville, Ohjaaja
  • Töytäri, Pekka, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8355-1
Sähköinen ISBN978-952-60-8356-8
TilaJulkaistu - 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • materiaaliälykkyys
  • liiketoimintamalli
  • välittäjätoiminta
  • alustat
  • rakenteelliset aukot

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Alustapohjainen vaihdanta: Uudet liiketoimintamallit teknologiateollisuudessa: New business models in technology industries'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä