Näkökulmia ekodesignin implementointiin kvantitatiivisen analyysin avulla

Siru Sihvonen

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Kiertotalous käsitteenä on noussut keinoksi keskustella maailmanlaajuisten luonnonvarojen heikentymisen ja ehtymisen haasteista. Yritysten tulisi vahvistaa kiertotalousajattelua omassa toiminnassaan, sillä yritykset ovat kriittinen sidosryhmä kiertotalouden implementoinnissa. Kiertotalouden implementointi voi lähteä usein liikkeelle yrityksen tuotekehityksessä, missä tällaista ajattelua tulisi lisätä. Tätä tutkitaan tässä väitöskirjassa ekodesignin näkökulmasta. Väitöskirja koostuu kolmesta tieteellisessä lehdessä julkaistusta artikkelista ja niiden yhteenvedosta. Väitöskirja nostaa esille uusia näkökulmia ekodesignin ns. pehmeältä puolelta, joka painottaa yksilötason tekijöiden merkitystä ympäristöasioiden huomioimisessa tuotekehityksessä. Väitöskirja syventää ymmärrystä tekijöistä, jotka vaikuttavat ekodesignin implementointiin yrityksissä, vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Onko ekodesignkäytäntöjen välillä merkittäviä assosiaatioita? Missä määrin kiertotalouden huomiointi linkittyy muihin ekodesignkäytäntöihin? Miten yksilöön liittyvät tekijät, kuten ekologinen ajattelu, linkittyvät ekodesignkäytäntöihin? Vastaukset näihin perustuvat kyselytutkimuksen ja sisältöanalyysin avulla kerättyyn aineistoon deskriptiivistä tutkimusotetta käyttäen. Kysely kohdennettiin tuotekehityksen parissa työskenteleviin ihmisiin Suomessa eri toimialoilta. Vastuullisuusraportit muodostivat sisältöanalyysin aineiston yhdeltä toimialalta kansainvälisesti. Nämä kvantitatiiviset tulokset syventävät ymmärrystä ekodesignin implementoinnin nykytilasta. Tulosten mukaan ekodesignia toteutetaan proaktiivisten yritysten tuotekehityskonteksteissa. Se ei kuitenkaan ole vielä yleistä tutkitussa aineistossa. Käytössä olevat määrämuotoisemmat tuotekehityksen johtamisprosessit linkittyvät ympäristöasioiden määrämuotoisempaan huomiointiin. Tulokset osoittavat, miten yhdellä sektorilla tuotteiden kvantitatiiviset ympäristötavoitteet linkittyvät kiertotalouden käytäntöihin ja tarkasteltuun ympäristösuorituskykyyn. Tietoisuus kiertotaloudesta on tosin vielä vähäistä. Nämä tulokset saatiin sisältöanalyysin avulla samalla kun saatiin uutta tietoa tutkimusmenetelmän soveltuvuudesta ekodesignin tutkimiseen. Lisäksi tuotteiden kestävyyttä tulisi tutkia tarkemmin tuotekehityksessä, sillä tässä aineistossa kestävyyden huomiointi ei korreloinut elinkaariajattelun tai ekodesignkäytäntöjen kanssa lukuun ottamatta ympäristöasioiden huomiointia tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa. Tämä mielenkiintoinen näkökulma laajentaa ymmärrystä ekodesignin toteuttamisen haasteista. Tutkimus tuo uutta tietoa keskusteluun käyttämällä tutkimusalalla harvemmin käytettyä mikrotason näkökulmaa. Sen avulla syvennettiin ymmärrystä myös siitä, miten ekodesignkäytännöt linkittyvät ekologisen ajattelun kanssa. Väitöskirja tuo uusia näkökulmia niille yrityksille, joilla on haasteita implementoida ympäristöasioiden huomiointia tuotekehityksessä.
Julkaisun otsikon käännösNäkökulmia ekodesignin implementointiin kvantitatiivisen analyysin avulla
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Partanen, Jouni, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8609-5
Sähköinen ISBN978-952-60-8610-1
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • kiertotalous
  • tuotekehitys
  • ekodesign
  • ekologinen suunnittelu
  • ekosuunnittelu
  • ekologinen ajattelu
  • ekologinen maailmankuva

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Näkökulmia ekodesignin implementointiin kvantitatiivisen analyysin avulla'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä