Particle and Sigma-Point Methods for State and Parameter Estimation in Nonlinear Dynamic Systems

Julkaisun otsikon käännös: Partikkeli- ja sigmapistemenetelmiä epälineaaristen dynaamisten systeemien tila- ja parametriestimointiin

Juho Kokkala

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Dynaamisten systeemien tila-avaruusmalleilla mallinnetaan ajassa eteneviä ilmiöitä, joista saadaan epätarkkoja havaintoja. Näitä malleja voidaan soveltaa esimerkiksi liikkuvan kohteen seuraamiseen. Tila-avaruusmalli kuvaa todennäköisyysjakaumina miten systeemin tila riippuu aiemmasta tilasta ja miten kunkin ajanhetken mittaus riippuu tilasta. Tila-avaruusmallin suodatustehtävässä lasketaan tilan todennäköisyysjakauma kullakin ajanhetkellä ottaen huomioon kaikki siihen mennessä saadut mittaukset. Silotustehtävässä puolestaan nämä jakaumat päivitetään ottamaan huomioon myös myöhemmät mittaukset. Suodatus- ja silotustehtävää ei voi ratkaista analyyttisesti suljetussa muodossa kuin tietyissä erikoistapauksissa. Tässä väitöskirjassa käytetään sigmapiste- ja partikkelipohjaisia suodatus- ja silotusmenetelmiä. Sigmapistemenetelmät perustuvat suotimen ja silottimen todennäköisyysjakaumien approksimointiin gaussisilla jakaumilla ja eräiden integraalien approksimointiin numeerisilla integrointisäännöillä. Partikkelisuotimissa ja -silottimissa puolestaan käytetään satunnaisotoksia. Tietyillä ehdoilla partikkelisuotimet ja -silottimet suppenevat suodatus- ja silotustehtävän täsmällisiin ratkaisuihin, kun otoskoko lähestyy ääretöntä. Tämän väitöskirjan tutkimuskohteet ovat importanssijakaumien kehittäminen partikkelisuodinalgoritmeihin, tila-avaruusmallien parametrien estimointimenetelmien kehittäminen sekä sovellus eläinpopulaation koon arviointiin. Väitöskirjassa ehdotetaan split-gaussista importanssijakaumaa partikkelisuotimiin ja verrataan sitä muihin importanssijakaumiin. Aikariippuville Poisson-regressiomalleille osoitetaan, että eräs split-gaussinen importanssijakauma takaa partikkelisuotimen suppenemisen - toisin kuin gaussiseen approksimaatioon perustuva importanssijakauma. Väitöskirjassa kehitetään monen kohteen seurantatehtäviin parametriestimointialgoritmi, joka perustuu partikkelipohjaisten Markov-ketju- Monte Carlo -algoritmien ja rao-black-wellisoidun Monte Carlo -data-assosiaation yhdistämiseen. Tällä menetelmällä voidaan samanaikaisesti estimoida mallin parametrit ja kohteiden liikkuminen sekä kohteiden lukumäärä. Menetelmää sovelletaan karhupopulaation koon arviointiin kenttähavaintojen perusteella. Väitöskirjassa tutkitaan parametriestimointia myös additiivis-gaussisissa epälineaarisissa dynaamisissa systeemeissä. Työssä vertaillaan suoraa suurimman uskottavuuden menetelmää ja expectation-maximization -algoritmia käyttäen partikkeli- ja sigmapiste-menetelmiä.
Julkaisun otsikon käännösPartikkeli- ja sigmapistemenetelmiä epälineaaristen dynaamisten systeemien tila- ja parametriestimointiin
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Lampinen, Jouko, Vastuuprofessori
  • Särkkä, Simo, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6663-9
Sähköinen ISBN978-952-60-6664-6
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • bayesilainen suodatus ja silotus
  • tila-avaruusmallit
  • dynaamiset systeemit
  • partikkelisuotimet
  • sigmapistesuotimet

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Partikkeli- ja sigmapistemenetelmiä epälineaaristen dynaamisten systeemien tila- ja parametriestimointiin'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä