Organisaatioiden vastauksia institutionaaliseen monimutkaisuuteen: Virvoitusjuomateollisuus ja ylipaino-ongelma

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Toimintaympäristöjen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi yrityksiin kohdistuu yhä enemmän erilaisia vaatimuksia eri sidosryhmien toimesta. Kun nämä vaatimukset ovat keskenään ristiriitaisia, yritysten sanotaan kohtaavan institutionaalista monimutkaisuutta. Tämä monimutkaisuus merkitsee yrityksille, jotka yrittävät tasapainoilla eri vaatimusten välillä, sekä legitimiteettiuhkaa että tulkintamahdollisuutta. Tämän väitöskirjan tarkoitus on tutkia, kuinka organisaatiot reagoivat institutionaaliseen monimutkaisuuteen ja millaisia seurauksia niiden reaktioilla on. Ilmiötä lähestytään organisaatiodiskurssin näkökulmasta yritysten yhteiskuntavastuun viitekehyksessä, jonka ymmärretään yleisesti lisäävän institutionaalista monimutkaisuutta. Tutkimuksessa keskitytään yrityksiin, joiden ydinliiketoiminta yhdistetään johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan, minkä voi ymmärtää erityisesti lisäävän institutionaalista monimutkaisuutta. Empiiriseksi esimerkiksi on valittu virvoitusjuomateollisuus ja sen suhde ylipaino-ongelmaan. Ilmiötä tarkastellaan erilaisista teoreettisista näkökulmista neljässä esseessä. Esseessä 1 tutkitaan toimialajärjestön retorisia strategioita. Teoreettisessa viitekehyksessä yhdistetään narsistisen organisaation käsite ja näkemys yhteiskuntavastuusta merkityksellistämistoimintana. Esseissä 2, 3 ja 4 keskityään toimialan johtavaan yritykseen. Esseessä 2 otetaan paradoksinäkökulma ristiriitaisiin vaatimuksiin ja avataan defensiivisen reaktion dynamiikkaa. Esseessä 3 käytetään institutionaalisten logiikoiden käsitettä ja tutkitaan, kuinka yhteisölogiikkaa voi strategisesti ja joustavasti käyttää työkaluna vastattessa uusiin vaatimuksiin. Esseessä 4 hyödynnetään (de)legitimointikirjallisuutta ja tutkitaan, kuinka suuri yleisö reagoi yritysten pyrkimyksiin ylläpitää legitimiteettiään vastatessaan ristiriitaisiin vaatimuksiin. Tutkimus edistää ymmärrystä siitä, kuinka yritykset taitavasti hyödyntävät tulkinnallisuutta pyrkiessään symbolisesti hallitsemaan institutionaalista monimutkaisuutta. Se valottaa diskursiivisia käytäntöjä, narratiivisia rakennelmia ja retorisia strategoita, joita organisaatiot käyttävät torjuakseen uhkaavia vaatimuksia ja puolustaakseen legitimiteettiään. Tutkimus myös lisää tietoa organisaatioiden reaktioiden vaikutuksista sidosryhmiin sekä organisaatioiden ja sidosryhmien suhteisiin, ei pelkästään organisaatioiden käytöntöihin ja rakenteisiin. Se osoittaa, kuinka ulkopuolisten vaatimusten symbolisella hallinnoinnilla voidaan pyrkiä määrittelemään niin uusia tavoitteita, käytäntöjä ja rooleja sidosryhmille kuin eri sidosryhmien välisiä suhteita. Lisäksi tutkimus tarkastelee organisaatioiden reaktioiden vaikutuksia niiden legitimiteettiin. Se näyttää, kuinka pyrkimykset ylläpitää legitimiteettiä voivat johtaa tahattomasti organisaation delegitimointiin ja korostaa delegitimoinnin monitahoisuutta yli kyseisen ongelman.
Julkaisun otsikon käännösOrganisaatioiden vastauksia institutionaaliseen monimutkaisuuteen: Virvoitusjuomateollisuus ja ylipaino-ongelma
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Moisander, Johanna, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7506-8
Sähköinen ISBN978-952-60-7505-1
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • institutionaalinen monimutkaisuus
  • organisaatiodiskurssi
  • legitimiteetti
  • yritysten yhteiskuntavastuu

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Organisaatioiden vastauksia institutionaaliseen monimutkaisuuteen: Virvoitusjuomateollisuus ja ylipaino-ongelma'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä