Opportunities and Barriers in the Beneficial Utilisation of Process Industry Residues: from resource efficiency towards sustainability philosophy

Julkaisun otsikon käännös: Opportunities and Barriers in the Beneficial Utilisation of Process Industry Residues: from resource efficiency towards sustainability philosophy

  Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

  Abstrakti

  Tässä väitöskirjassa kuvataan mahdollisuuksia tehostaa metsä- ja metalliteollisuuden materiaalitehokkuutta, tavoitteena lisätä teollisuuden kiinteiden sivuainevirtojen hyödyn-tämistä, sekä selvitetään mitä hallinnollisia esteitä kehitystyössä on. Tutkimuksessa selvi-tetään miten teollisen ekologian ja teollisten symbioosien lähestymistapaa voidaan soveltaa useiden erillisten teollisuudenalojen yhteistyön tukemisessa siten, että eri teollisuudenalojen sivuainevirtojen hyödyntämistä voitaisiin lisätä, esimerkiksi uusien symbioosituotteiden valmistuksessa. Tutkimuksessa on käytetty monitieteistä tutkimusmenetelmää seuraavien seikkojen analysointiin: mahdollinen toimialojen välinen yhteistyö ekotehokkuuden lisää-miseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi, syntyvien sivuainevirtojen ja niiden ominai-suuksien selvittäminen, nykytilan ja uusien hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen, sekä uusien teollisten toimialojen välinen symbioosituoteideoiden ja niiden ympäristösuo-rituskyvyn selvittäminen. Tutkimuksessa käsitellään erityisesti sivuainevirtojen hyödyntä-miseen liittyviä hallinnollisia näkökohtia sekä niitä tekijöitä, jotka tukevat materiaalitehok-kuuden edistämistä. Väitöskirjassa esitetään myös materiaalitehokkuutta lisääviä ajankoh-taisia ja käytännöllisiä suosituksia, mm. jätehierarkia ja elinkaariajattelu sekä end-of-waste -lainsäädännön ja -kriteerien vaikutukset teollisille systeemeille, joilla on useita erilaisia sivuainevirtoja. Edellä mainittujen lisäksi työssä esitellään miten parhaiden käytettävissä olevan tekniikoiden (BAT) lähestymistapaa voidaan soveltaa materiaalitehokkuuden lisää-misessä ja jätteiden tehokkaammassa hyödyntämisessä, sekä miten ympäristölainsäädännön ja –ohjauksen kautta voidaan joko edistää tai hidastaa sivuainevirtojen hyödyntämistä proses-siteollisuudessa ja mikä vaikutus sivutuotteista valmistettujen tuotteiden kemikaaliturval-lisuutta koskevien asioiden käsittelyllä on kokonaisuuteen. EU:ssa on kehitetty ohjauskeinoja, joiden toivotaan tukevan kestävää kehitystä. Tärkeää kestävän kehityksen edistämisen kan-nalta on, että nämä keinot, kuten lainsäädäntö ja soft-law tyyppinen lähestyminen, toimivat yhdessä johdonmukaisesti ja että ne olisivat tarkoituksenmukaisia. Tutkimuksen hallitsevana teoreettisena teemana on kysymys siitä, voiko pyrkimys tehokkuuteen tuottaa kestäviä sys-teemejä hallitsevan ekologisen modernisaation paradigman alla, jos teollisen tuotannon ja ympäristövaikutusten irtikytkentä on riippuvainen laajemmista systeemisistä seikoista. Argu-mentoinnin kohteena on myös teollisen symbioosin paradigmaattisen perustan yhteismitatto-muus laajemman, kestävämmän teollisen ekologian muodon kanssa, mukaanlukien molem-pien lähestymistapojen soveltaminen tukemalla pluralismia metaforioiden käytössä.
  Julkaisun otsikon käännösOpportunities and Barriers in the Beneficial Utilisation of Process Industry Residues: from resource efficiency towards sustainability philosophy
  AlkuperäiskieliEnglanti
  PätevyysTohtorintutkinto
  Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
  Valvoja/neuvonantaja
  • Dahl, Olli, Vastuuprofessori
  • Heino, Jyrki, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Pöykiö, Risto, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  • Nurmesniemi, Hannu, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-952-60-5689-0
  Sähköinen ISBN978-952-60-5660-9
  TilaJulkaistu - 2014
  OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

  Tutkimusalat

  • ekotehokkuus
  • kestävä kehitys
  • teollinen symbioosi
  • teollinen ekologia
  • kiinteät teolliset sivuainevirrat
  • jätepolitiikka
  • kierrätys
  • end-of-waste
  • institutionaaliset esteet
  • symbioosituotteet
  • elinkaariarviointi

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Opportunities and Barriers in the Beneficial Utilisation of Process Industry Residues: from resource efficiency towards sustainability philosophy'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä