Tiedon luomisen johtaminen ekploratiivisissa projekteissa

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Viime vuosikymmenen aikana projektijohtamisen tutkimusalalla on lisääntynyt eksploratiivisten projektien (eng. exploratory project) johtamiseen keskittyvä tutkimus. Tunnusomaista eksploratiivisille projekteille on, että niiden tavoitteet asetetaan projektin alkuvaiheessa vain löyhästi, jos lainkaan. Tämä lähtökohta on melko vastakkainen perinteiselle projektijohtamisen lähestymistavalle, missä projektin tavoite ja suunnitelma tavoitteen saavuttamiselle määritellään selkeästi jo projektin alusta alkaen. Aikaisempi tutkimus on tunnistanut projektijohtamisen periaatteita sekä erilaisia strategioita eksploratiivisten projektien johtamiselle. Eksploratiivisten projektien projektipäällikön lähestymistapoihin ja projekteissa kohdattuihin haasteisiin liittyvä tutkimus on kuitenkin vielä melko vähäistä. Vielä vähemmän on tutkittu projektitiimien ja tiimin jäsenten kokemuksia projekteissa, joissa keskeistä on iteratiivisen (eng. iterative), eli toistuvan, menettelytavan omaksuminen ja (tiedon) kehittäminen kokeilemalla. Tämän väitöskirjan tavoitteena on parantaa ymmärrystämme eksploratiivisten projektien johtamisesta vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Miten projektipäälliköt lähestyvät eksploratiivisia projekteja ja millaisia haasteita he kohtaavat niiden johtamisessa? 2) Miten projektipäällikön tulisi tukea kokeilua (eng. experimentation) eksploratiivisissa projekteissa? Tämä väitöskirja koostuu viidestä erillisestä tutkimusartikkelista, joista jokainen tarjoaa täydentävän näkökulman näihin kahteen, laajempaan tutkimuskysymykseen. Tutkimus on laadullinen ja hyödyntää lähestymistapoinaan pitkittäistä tapaustutkimusta ja toimintatutkimusta. Empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla sekä videonauhoitteiden avulla. Aineisto koostuu yhteensä 81:stä eksploratiivisten projektien ja kokeilujen suhteen noviisin projektipäällikön ja ammatinharjoittajan haastattelusta sekä 7,5 tunnin pituisesta, kokeilujen tekemiseen liittyvästä videoaineistosta. Tutkimus noudattaa kriittisen realismin ja abduktiivisen aineistoanalyysin periaatteita. Pitkittäisen lähestymistavan ansiosta väitöskirjan tutkimustulokset tarjoavat uutta tietoa eksploratiivisten projektien johtamisen dynaamisesta luonteesta. Lisäksi tämä tutkimus osoittaa mikrotason näkymää hyödyntäen, miten ammatinharjoittajat, jotka ovat noviiseja kokeilujen suhteen, ryhtyvät kyseiseen toimeen. Väitöskirjan tulokset tarjoavat hyödyllistä, uutta tietoa kokeilujen johtamisesta, joka on eksploratiivisten projektien keskiössä. Tämän lisäksi tulokset viittaavat prosessitietotaidon keskeiseen rooliin eksploratiivisissa projekteissa. Niissä projektipäällikön rooli muuttuu projektin tehokkaan toteuttamisen johtamisesta kohti iteratiivisen kehitysprosessin fasilitointia sekä sen varmistamista, että projektitiimi ei konvergoi (eng. converge, ts. kavenna ongelmakenttää valitsemalla ratkaisua, jota kehittää edelleen) liian varhain ja kykenee oppimaan kokeiluistaan.
Julkaisun otsikon käännösTiedon luomisen johtaminen ekploratiivisissa projekteissa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Artto, Karlos, Vastuuprofessori
  • Aaltonen, Kirsi, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8637-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8638-5
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • eksploratiivinen projekti
  • projektipäällikkö
  • kokeilu
  • muotoiluajattelu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Tiedon luomisen johtaminen ekploratiivisissa projekteissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä