In control or out of control? - A discourse analysis of managers' talk during early integration

Laura Erkkilä

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Yrityskaupan jälkeistä integraatiota on kirjallisuudessa usein kuvattu yrityskaupan haastavimmaksi vaiheeksi. Tarkastelen tässä väitöskirjassa integraation alkuvaihetta, joka määritellään kaupan jälkeiseksi kuuden kuukauden mittaiseksi ajanjaksoksi. Perinteisesti alkuintegraatiossa yksi ostajan tärkeimpiä tehtäviä on ottaa ostettu yritys suunnitelman mukaisesti haltuun. Ostettu yritys ja sen henkilöstö nähdään siis kontrollin kohteena. Toisaalta johtajat joutuvat toimimaan aluksi hyvin epävarmoissa olosuhteissa, ja siksi integraatiokirjallisuudessa nostetaan esiin myös alkuintegraation hallitsemattomuus. Tavoitteenani on yhdistää nämä näkökulmat ja tarkastella kriittisesti, miten yrityskaupan alkuintegraatio ja kontrolli rakentuvat sosiaalisesti ostajayrityksen johtajien ja ostetun yrityksen johtajien puheessa. Työn empiirinen osuus perustuu 13 haastattelutekstin diskurssianalyysiin, jossa identifioin sekä ostajayrityksen että ostetun yrityksen johtajien puheessa käytössä olevia tulkintarepertuaareja. Väitöskirjassa havaitaan, että yritysjohtajat käyttävät kuutta erilaista repertuaaria tehdessään selkoa alkuintegraation vaiheista. Repertuaarit paljastavat, että johtajilla on mahdollisuus rakentaa monia hyvin erilaisia versioita alkuintegraatiosta. Tarkasteltaessa repertuaarien funktioita ne jaetaan 'in-control' ja 'out-of-control' -repertuaareihin. Johtajat käyttävät 'in-control' -repertuaareja kuvatessaan alkuintegraation tilanteita, jotka ovat heidän kontrollissaan. 'Out-of-control' -repertuaarit sen sijaan mahdollistavat vaihtoehtoiset kuvaukset, joissa tuodaan esille alkuintegraation hallitsemattomuutta. Kun tarkastellaan eri repertuaarien käyttöä ja vaihteluita johtajien selonteoissa havaitaan, että sekä ostajayrityksen että ostetun yrityksen johtajat käyttävät 'in-control' -repertuaareja tavoilla, joilla hallinnan vaikutelma säilyy sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa. Ostetun yrityksen johtajat tukeutuvat usein 'professional'-repertuaariin rakentaessaan kontrollin vaikutelmaa. Tämä tulkitaan ostetun yrityksen johtajien selviytymisstrategiaksi sosiaalisessa kanssakäymisessä muutostilanteen aikana. 'In-control' -repertuaarien vahva rooli johtajien puheessa selitetään tässä tutkimuksessa haastattelutilanteeseen liittyväksi kulttuurisidonnaiseksi sosiaaliseksi velvoitteeksi. Koska löydökset osoittavat, että kontrolli rakentuu sosiaalisesti sekä ostajayrityksen että ostetun yrityksen johtajien puheessa, tämä väitöskirja haastaa perinteisen käsityksen kontrollista yksinomaan ostajan tehtävänä. Tässä väitöskirjassa alkuintegraation kontrolli nähdään sekä ostajan että ostetun yrityksen johtajien yhteisenä pyrkimyksenä.
Julkaisun otsikon käännösIn control or out of control? - A discourse analysis of managers' talk during early integration
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Piekkari, Rebecca, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7707-9
Sähköinen ISBN978-952-60-7708-6
TilaJulkaistu - 2017
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • yrityskaupat
  • yrityskaupan jälkeinen integraatio
  • alkuintegraatio
  • kontrolli

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'In control or out of control? - A discourse analysis of managers' talk during early integration'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä