High-yield fermentation and a novel heat-precipitation purification method for hydrophobin HGFI from Grifola frondosa in Pichia pastoris

Dongmin Song, Zhendong Gao, Liqiang Zhao, Xiangxiang Wang, Haijin Xu, Yanling Bai, Xiuming Zhang, Markus B. Linder, Hui Feng, Mingqiang Qiao*

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

11 Sitaatiot (Scopus)

Hakutulokset