Giant valley coherence at room temperature in 3R WS2 with broken inversion symmetry

Luojun Du, Jian Tang, Jing Liang, Mengzhou Liao, Zhiyan Jia, Qinghua Zhang, Yanchong Zhao, Rong Yang, Dongxia Shi, Lin Gu, Jianyong Xiang, Kaihui Liu, Zhipei Sun*, Guangyu Zhang

*Tämän työn vastaava kirjoittaja

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

22 Sitaatiot (Scopus)
80 Lataukset (Pure)

Hakutulokset