Paikallisesta ostamisesta valtakunnallisiin kumppanuuksiin : palveluntuottajan valinta kiinteistöpalveluhankinnoissa

Jukka Puhto

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisMonograph

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää palveluntuottajan valintaan vaikuttavia tekijöitä kiinteistöpalveluhankinnoissa. Tutkimuksen analyysissä keskeiseksi palveluntuottajan valintatapaa selittäväksi tekijäksi tunnistettiin tilaajan tavoittelema suhdetyyppi palveluntuottajan kanssa. Tutkimuksessa muodostettiin nelikenttämalli tilaajan ja palveluntuottajan välisistä suhteista perustuen hankinnan suhteelliseen volyymiin ja kokonaisvolyymiin. Nelikenttämallin kategoriat ovat ostopalvelusuhde, kohdekohtainen kumppanuussuhde, puitekumppanuussuhde ja kumppanuussuhde. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että siirryttäessä etäisistä ostopalveluista kohti kumppanuussuhteita, palveluntuottajan valintakriteerit muuttuvat hintaa painottavista kriteereistä enemmän laatua ja palveluntuottajan yhteistyökyvykkyyttä kuvaaviksi kriteereiksi. Erilaiset suhdetyypit poikkeavat toisistaan myös hankintaprosessin osalta. Mitä läheisemmäksi suhdetyyppi muuttuu, sitä enemmän hankinnassa hyödynnetään neuvottelumenettelyn elementtejä. Tutkimuksessa on tarkasteltu 11 suomalaisen yrityksen kiinteistöpalvelujen hankintatapoja. Tutkimus on toteutettu monitapaustutkimuksena, jonka pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja. Aineiston analysointi suoritettiin Grounded Theory –menetelmän mukaisesti.Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu vaihdantakustannusteorian käsitteelliseen viitekehykseen. Vaihdantakustannusteoria tarjoaa yleisesti käytetyn teoriataustan, joka sopii hyvin yritysten tukipalvelujen hankintojen tarkasteluun. Tukipalvelut kuten kiinteistöpalvelut eivät ole yrityksen strategisia toimintoja, minkä vuoksi palvelujen organisoinnissa korostuvat erityisesti eri organisointivaihtoehtoihin liittyvät vaihdantakustannukset. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on monitasoinen. Ensinnäkin tutkimus lisää ymmärrystä toimitilajohtamisen tutkimusalueella sekä tilaajan ja palveluntuottajan välisen suhteen muodostumisesta ja palveluntuottajan valinnasta erilaisissa suhdetyypeissä. Vaihdantakustannusteorian näkökulmasta tutkimus rakentaa linkkiä teorian perusolettamien ja kiinteistöpalveluhankintojen välille ja selittää miten teorian perusolettamat näkyvät kiinteistöpalvelujen hankinnassa.
Julkaisun otsikon käännösFrom local purchasing to nationwide partnership : selection of maintenance service provider
AlkuperäiskieliSuomi
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Peltokorpi, Antti, Valvoja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-6747-6
Sähköinen ISBN978-952-60-6748-3
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tutkimusalat

  • kiinteistöpalvelut
  • hankinta
  • kumppanuus
  • palveluntuottajan valinta

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Paikallisesta ostamisesta valtakunnallisiin kumppanuuksiin : palveluntuottajan valinta kiinteistöpalveluhankinnoissa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  • Siteeraa tätä