Essays on Modeling and Analysis of Mortgage Loan Pools and the Delphi Method in Forecasting of Financial Variables

Julkaisun otsikon käännös: Esseitä asuntoluottosalkkujen mallintamisesta ja analysoinnista sekä Delfoi -menetelmästä taloudellisia muuttujia ennustettaessa

Peter Palmroos

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tämä väitöskirja tutkii katkaistujen ja sensuroitujen jakaumien käyttöä asuntoluottojen tappiotodennäköisyyden ja tappio-osuuden välisen korrelaation mallintamisessa, sekä Delfoi-menetelmän käyttöä talouteen ja rahoitukseen liittyvissä ennusteissa. Ensimmäisessä artikkelissa johdetaan suljetut ratkaisut kaksiulotteisen, yhdeltä tai molemmilta puolilta katkaistun ja/tai sensuroidun log-normaalin jakauman momenteille ja korrelaatiolle. Yleistyksenä on jakauma, jonka toinen tai molemmat hännät on osittain sensuroitu ja osittain katkaistu. Artikkelin kontribuutio on momenttien ja korrelaation suljettuu ratkaisu. Toisessa artikkelissa mallinnetaan heterogeenisten asuntoluottosalkkujen rakennetta julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella. Estimoinnin tuloksena saadaan kolme homogeenisista lainakohorteista koostuvaa matriisia. Näistä kaksi sisältää lainojen kappalemäärät ja jäljellä olevat pääomat kohorteittain. Kolmas matriisi osoittaa kunkin kohortin tarkasteluhetken luototusasteen, joka on tarvittaessa muutettavissa myös odotetuksi tappio-osuudeksi. Esitetty malli on dynaaminen ja sitä voidaan käyttää myös lainasalkun tulevan rakenteen ennustamiseen. Artikkelin tieteellinen kontribuutio perustuu heterogeenisen salkun rakenteen yksinkertaiseen ja tarkkaan mallintamiseen tilanteissa, joissa käytettävissä on vain rajoitetusti lainoja koskevaa tietoa. Kolmannessa artikkelissa hyödynnetään edellä esitettyjä menetelmiä vertailtaessa luottosalkun rakenteen vaikutusta havaittuun tappiotodennäköisyyden ja tappio-osuuden väliseen korrelaatioon. Vertailussa käytetään sekä homogeenisia että heterogeenisia lainasalkkuja. Salkun rakenteen vaikutuksen lisäksi artikkelissa vertaillaan tappiota aiheuttamattomien maksukyvyttömyystapauksien havaitsemisen vaikutusta otoskorrelaatioon. Artikkelin keskeinen kontribuutio on sen osoittaminen, että otoskorrelaatiot ovat joissain tapauksissa niin harhaisia, ettei havaittuja korrelaatioita voida sellaisenaan käyttää esimerkiksi simuloinneissa. Neljännessä artikkelissa vertaillaan Delfoi-menetelmällä ja Face-to-Face -kokouksen avulla kerättyjen asiantuntijaestimaattien ennustekykyä, sekä esitellään kaksi eri menetelmää mahdollisten ennustevirheiden korjaamiseksi. Ensimmäisellä menetelmällä pyritään korjaamaan ns. vahvistusvinoumaa, joka aiheutuu asiantuntijoiden liiallisesta itseluottamuksesta ja halusta pitää omia ennusteita muiden ennusteita luotettavampina. Toisen menetelmän avulla testataan ehdollisten ennusteiden hyödyntämistä ennustevirheiden korjaamisessa. Näistä jälkimmäisen avulla pyritään parantamaan ennusteiden tarkkuutta tilanteissa, joissa ennustettava muuttuja on riippuvainen toisen, vaikeasti ennustettavan muuttujan arvosta. Artikkelin keskeiset tieteelliset kontribuutiot ovat tulosten antama tuki sekä vahvistusvinouman olemassaololle että ennusteiden mekaaniselle tarkentamiselle jälkikäteen.
Julkaisun otsikon käännösEsseitä asuntoluottosalkkujen mallintamisesta ja analysoinnista sekä Delfoi -menetelmästä taloudellisia muuttujia ennustettaessa
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kuosmanen, Timo, Vastuuprofessori
  • Vilmunen, Jouko, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-7108-4
Sähköinen ISBN978-952-60-7107-7
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • Katkaistut ja sensuroidut jakaumat
  • suljettu ratkaisu
  • Asuntoluottosalkun rakenne
  • PD ja LGD välinen korrelaatio
  • Delfoi -menetelmä

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Esseitä asuntoluottosalkkujen mallintamisesta ja analysoinnista sekä Delfoi -menetelmästä taloudellisia muuttujia ennustettaessa'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä