Essays on Informal Practices, Foreign Direct Investment and Economic Development

Tutkimustuotos

Tutkijat

  • Sinikka Parviainen

Organisaatiot

Kuvaus

Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka tarkastelevat epävirallisia käytäntöjä taloudessa käyttäen sekä makro-että mikrotason empiirisiä metodeja. Väitöskirjan ensimmäinen essee on kirjoitettu yksin ja kaksi muuta ovat yhteistyön tuloksia. Ensimmäinen essee tutkii vaihtokauppaa (rahatonta vaihtoa) yrityksissä Venäjällä vuosina 2004-2011 ainutlaatuisen kyselytutkimusdatan ja uuden ekonometrisen tutkimusmetodin avulla. Tutkimuksessa kysytään, mikä ajaa yrityksiä käyttämään vaihtokauppaa ja muita rahattomia velkajärjestelyjä: strateginen voitontavoittelu vai selviytyminen vaikeassa toimintaympäristössä. Tutkimustulosten mukaan, keskimäärin hieman suurempi yrityksen koko, yksityisomistus, kasvanut velkataakka ja heikompi voittomarginaali yrityksissä, jotka toimivat alueilla missä on suurempi rikollisuuden riski, käyttävät todennäköisemmin vaihtokauppaa liiketoiminnassaan. Lisääntynyt vaihtokaupan käyttö liittyy kuitenkin vain yrityskohtaisiin indikaattoreihin eikä ympäristötekijöillä ole vaikutusta. Kuitenkin suuremmat yritykset, jotka on perustettu jo ennen Neuvostoliiton hajoamista tai ennen 1998 ruplakriisiä todennäköisemmin käyttävät vaihtokauppaa strategisesti kasvattaakseen voittomarginaaliaan, vaikka nämä yritykset ovat keskimäärin vähemmän velkaantuneita ja omaavat suuremman voittomarginaalin kuin uudemmat ja pienemmät yritykset aineistossa. Toinen essee tutkii asiantuntijoiden arvoihin perustuvien ja kokemusperäisten korruptioindikaattoreiden eroa suhteessa maiden investointihoukuttelevuuteen. Tutkimus osoittaa, että asiantuntijoiden arvioihin perustuvat indikaattorit korreloivat tilastollisesti merkitsevästi tietyn maan suorien ulkomaisten investointien virran kanssa, mutta kokemusperäiset indikaattorit taas eivät. Samalla kokemusperäiset indikaattorit taas näiden tulosten mukaan näyttävät vaikuttavan täysin uusiin ulkomaisiin investointeihin (green field investments), mutta asiantuntijoiden arvioihin perustuvat arviot korruptiosta taas korreloivat yritysostoina tai yhdistymisinä (mergers & acquisitions) tapahtuvien investointien kanssa. Kolmas essee käsittelee korruption ja harmaan talouden suhdetta kansallista tasoa alemmalla aluetasolla yritysaineiston avulla. Maiden sisällä näiden ilmiöiden esiintyvyys voi vaihdella merkittävästi ja tämä tutkimus käyttää siten rikkaampaa aineistoa myös ei-kansalliselta tasolta. Tämän tutkimuksen pääasiallisena tuloksena on, että yritykset, jotka kokevat harmaan talouden ilmiöt ongelmaksi, kärsivät myös todennäköisemmin korruptiosta, mikä tukee suurta osaa aikaisemmasta kansallisen tason tutkimuksesta. Poikkeuksena tähän on kuitenkin Saharan eteläpuolinen Afrikka, johon nämä tulokset eivät päde.

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
Valvoja/neuvonantaja
Kustantaja
  • Aalto University
Painoksen ISBN978-952-60-8600-2
Sähköinen ISBN978-952-60-8601-9
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

    Tutkimusalat

  • epäviralliset käytännöt taloudessa, korruptio, harmaa talous, suorat ulkomaiset investoinnit, vaihtokauppa, Venäjä

ID: 36399239