Esivalmistuksen vaikutusten arviointi: Building 2030 Esivalmistuksen pilotointi -osahankkeen loppuraportti 9/2018-8/2019

Tutkimustuotos: KirjaCommissioned report

Abstrakti

Tässä Building 2030 Esivalmistuksen pilotointi -osahankkeen loppuraportissa esitellään menetelmä esival-misteiden vaikutusten arvioimiseksirakennushankkeessa.Aikaisemmat selvitykset osoittavat, että rakennus-hankkeen osapuolilla ei ole riittävää tietoa esivalmistuksen laajoista vaikutuksista eikä myöskään kokemusta menetelmistä, joilla voisi arvioida esivalmisteiden samanaikaisia vaikutuksia useaan tekijäänrakennusinves-toinnin elinkaarella. Tutkimuksessa kehitettiin esivalmistuksen vaikuttavuuden mittaamisprosessi, jolla voidaan arvioida esival-misteiden erilaisia suoria ja epäsuoria vaikutuksia projektissa. Prosessissa hyödynnetään kahta aiemmin ke-hitettyä mittaamismenetelmää: 1) Kustannushyötyanalyysiä (Cost-Benefit) rahassa mitattavien tekijöiden ar-viointiin ja 2) Hyötyihin perustuvaavalintamenettelyä (Choosing-by-Advantage CBA) ei-rahassa mitattavien tekijöiden arviointiin. Prosessin lähtökohtana on mitata koko hankkeen laajuisia vaikutuksia sen eri sidosryh-mille.Tutkijat kehittivät menetelmää pohjautuen aiempaan tutkimukseenmittaamismenetelmistäsekä yhteis-työssä Building 2030 Esivalmistuksen pilotointi –työryhmän jäsenten kanssa neljässä työpajassa, jotka järjes-tettiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana.Mittaamismenetelmän käyttäjänä voi toimia esimerkiksi raken-nuttaja, rakennushankkeen toteuttajatai yhteistoiminnallisen hankkeen tiimi. Kehitettyä menetelmää testattiin viidessä talotekniikan esivalmistusta hyödyntävässä hankkeessa. Hankkei-den avulla voitiin selvittää erilaistenesivalmistusratkaisujenvaikutuksia ja tarjota näin referenssitietoa esi-valmisteiden käyttöönottoa harkitseville toimijoille. Analyysi osoittaa, että vaikka esivalmistaminen nostaa joissakin tapauksissa suoria kustannuksia, kokonaiskustannukset olivat kaikissa tutkituissa tapauksissa alhai-semmat kuin paikalla tehtynä. Laadullisten, eli ei-rahassa mitattavien, vaikutusten arviointi on aina projekti-kohtaista, mutta niissäkin esivalmistaminen tarjosi tutkituissa tapauksissa paremman lopputuloksen.
AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaAalto University
Sivumäärä21
TilaJulkaistu - lokak. 2019
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Siteeraa tätä