Environments for Healthy and Active Ageing

Julkaisun otsikon käännös: Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Väestömme ikääntyy vauhdilla. Samanaikaisesti fyysinen inaktiivisuus, ylipaino sekä monet elintapasairaudet yleistyvät joka puolella maailmaa. Arkiliikkuminen on yksi keskeinen ikääntyvän väestön terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä tekijä. Lisäksi, fyysisen ympäristön - niin rakennetun kuin luonnonympäristön - on osoitettu olevan yhteydessä väestön terveyteen. Tarvitaankin tietoa siitä, millainen ympäristö tukee ikääntyvien aktiivista arkiliikkumista. Ekologisten mallien mukaan yksilön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat niin fyysinen, sosio-kultuurinen kuin poliittinen ympäristö sekä monet yksilön fyysiset, psyykkiset ja sosio-ekonomiset tekijät. Väitöstutkimukseni keskittyy tarkastelemaan kontekstuaalisuuteen, tilaan ja paikkaan, liittyviä metodisia haasteita joita aiemmissa terveyden edistämiseen keskittyvissä tutkimuksissa on kohdattu. Lähestyn näitä haasteita paikkaan kytkeytyvän internet-pohjaisen osallistavan paikkatietomenetelmän, PehmoGIS:n, kautta. Työssäni selvitän osallistavan paikkatietomenetel-män soveltuvuutta ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen ja ikääntyville. Lisäksi, tarkastelen ikääntyvien pääkaupunkiseudulla asuvien 55-75-vuotiaiden arkielämän käytäntöjä ja liikkumista lähiympäristössä. Selvitän, mitkä fyysisen ympäristön piirteet tukevat ikääntyvien terveyttä ja arkiliikkumista. Työssä tarkastelen ekologisten mallien mukaisesti monien eri tekijöiden vaikutusta ikääntyvien arkielämän käytäntöihin ja liikkumiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että osallistavat paikkatietomenetelmät sopivat hyvin ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen ja tarjoavat ratkaisun aiemmin kohdattuihin kontekstuaa-lisiin haasteisiin. Internet-pohjainen osallistava paikkatietomenetelmä soveltuu käytettäväksi myös ikääntyvien parissa, mutta tiettyjä kognitiivisia, motorisia ja sensorisia haasteita voi esiintyä. Lisäksi, tulokseni osoittavat, että fyysinen ympäristö on yhteydessä ikääntyvien fyysisesti aktiivi-seen arkiliikkumiseen huolimatta yksilön henkilökohtaisista tekijöistä. Tulokset osoittavat myös, että viher- ja vesiympäristöt lähellä kotia ovat merkityksellisiä ympäristön laatutekijöitä ikääntyville. Fyysinen ympäristö näyttää olevan yhteydessä myös ikääntyvien koettuun terveyteen. Tulos-ten perusteella vaikuttaa siltä, että fyysinen ympäristö voi tukea paatuneenkin sohvaperunan fyysisesti aktiivista arkiliikkumista, mikäli ympäristö suunnitellaan ikäystävällisin ja terveyttä edistävin kriteerein. Esitän väitöstyön tulosten pohjalta myös muokatun version ekologisesta mallista, jossa kontekstin eli fyysisen ympäristön rooli tuodaan keskeisemmäksi osaksi mallia. Tutkittaessa ihmisten terveyskäyttäytymistä huomiota pitäisi kiinnittää enenemässä määrin arkiliikkumiseen. Tulevaisuudessa ympäristöterveystieteen kentälle tarvitaan erityisesti moni-menetelmällisiä sekä –tieteellisiä kontekstin huomioivia pitkittäistutkimuksia tarkastelemaan eri tekijöiden syy-yhteyksiä arkiliikkumiseen. Tulevaisuudessa, tutkimuksen tulisi keskittää huomio yksilön sijaan kontekstiin jossa yksilö kulloinkin on.
Julkaisun otsikon käännösTerveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Kyttä, Marketta, Vastuuprofessori
  • Kyttä, Marketta, Ohjaaja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8473-2
Sähköinen ISBN978-952-60-3779-0
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Tutkimusalat

  • ikääntyminen
  • fyysinen aktiivisuus
  • arkiliikkuminen
  • fyysinen ympäristö
  • terveys
  • osallistava paikkatieto
  • ekologiset mallit

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä