Design science in operations management: extracting knowledge from maturing designs

Julkaisun otsikon käännös: Suunnittelutiede operaatioiden johtamistutkimuksessa: artefaktien maturiteetti tieteen tekemisen perustana

Mikael Öhman

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Useimmat tutkijat olisivat samaa mieltä siitä, että tieteen tehtävänä on vastata yhteiskunnan kannalta relevantteihin kysymyksiin. Operaatioiden johtamisen (eng. Operations management) tutkimusalalla, tutkimuksen relevanssi on kuitenkin ollut alan tutkijoiden huolenaiheena. Tätä kuvastaa alalla jatkuva keskustelu siitä, miten teorian ja käytännön välinen kuilu voitaisiin kuroa kiinni. Keskustelu nostaa kuitenkin pintaan alalla vallitsevien tieteenfilosofisten suuntausten ja perinteiden väliset jännitteet, joka hankaloittaa ratkaisun löytymistä. Hiljattain alalla asemaansa vakiinnuttanut suunnittelutiede (eng. Design Science) nähdään kuitenkin lupaavana ratkaisuna. Suunnittelutieteiden aseman vakiintuessa, metodologinen keskustelu voi siirtyä tutkimusstrategian legitimiteetin argumentoimisesta siihen, miten suunnittelutieteellistä tutkimusta tulisi operaatioiden johtamisen alalla tehdä. Tämän väitöskirjan puitteissa esitän viitekehyksen johon perustuen tuleva metodologinen keskustelu jäsentyisi nimenomaan teorian ja käytännön välisen kuilun silloittamiseen. Väitöskirjani keskeinen teesi on, että tuleva metodologinen keskustelu tulisi perustaa artefaktien (eng. designs) maturiteettiin. Väitöskirja muodostaa metodologisen koosteen neljästä erillisestä alan tutkimuksesta, joissa olen käyttänyt suunnittelutieteellistä tutkimusstrategiaa. Tutkimuksissa käytetään laajaa menetelmäkirjoa, simuloinnista ja operatiivisten datan kvantitatiivisesta analysista, teemahaastatteluihin ja havainnointiin. Tutkimusten perusteella käsitteellistän artefaktien maturiteetin, ja keskustelen siitä miten eri maturiteetti-vaiheet voivat tuottaa uutta tietoa. Maturiteettiin perustuvan viitekehyksen lisäksi esitän kolme väittämää suunnittelutieteellisen tutkimuksen erityispiirteistä operaatioiden johtamisen tutkimusalalla: (1) Artefaktin ja kontekstin välisten rajapintojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. (2) Tutkimusmenetelmiä tulisi arvioida sen perusteella mikä on niiden kyky tuottaa ymmärrystä kontekstista. (3) Suunnittelijan itse-reflektoinnin tulisi olla osa tutkimusviestintää. Väitöskirjaan kuuluvilla yksittäisillä tutkimuksilla on ollut suora vaikutus käytäntöön. Kokonaisuutena väitöskirjan vaikutus käytäntöön on kuitenkin välillinen, ja perustuu odotukseen että maturiteetti-viitekehys luo koherenssia ja johdonmukaisuutta tulevaan metodologiseen kehitystyöhön. Ajan mittaan väitöskirja olisi täten osa suunnittelutieteellistä teorian ja käytännön silloitustyötä, jolla varmistetaan operaatioiden johtamistutkimuksen tulevaisuuden relevanssi ja vaikuttavuus.
Julkaisun otsikon käännösSuunnittelutiede operaatioiden johtamistutkimuksessa: artefaktien maturiteetti tieteen tekemisen perustana
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Holmström, Jan, Vastuuprofessori
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8474-9
Sähköinen ISBN978-952-60-8487-9
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • suunnittelutiede
  • metodologia
  • artefaktien maturiteetti
  • operaatioiden johtaminen
  • käytännön ja teorian välinen kuilu

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Suunnittelutiede operaatioiden johtamistutkimuksessa: artefaktien maturiteetti tieteen tekemisen perustana'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä