Analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmä relaatiotietokantaa hyödyntäen – Esseitä strategian muotoutumisen historiallisuudesta: Essays on the Historical Embeddedness of Strategy Formulation

Zeerim Cheung

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Tässä väitöskirjassa esitellään analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmä strategian muotoutumisen tutkimiseen. Menetelmän keskiössä on relaatiotietokanta, jonka avulla hallinnoidaan ja analysoidaan laajoja digitoituja historiallisia yritysaineistoja. Strategia- ja johtamistutkimuksessa on yli 25 vuoden ajan vaadittu historiallisen kontekstin parempaa huomioimista. Humanistisen historiatutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen johtamistutkimuksen menetelmälliset erot ovat kuitenkin olleet esteenä historiallisten menetelmien yleistymiseen strategiatutkimuksessa. Johtamistutkijat pitävät historiallista tutkimusta kuvaavana eikä selittävänä, teoreettisesti puutteellisena ja menetelmällisesti epäläpinäkyvänä. Historioitsijat taas kokevat johtamistutkimuksen pyrkimystä yleistettävyyteen historiattomana. Tässä väitöskirjassa esitellyllä menetelmällä pyritään kaventamaan edellä mainittuja historia- ja strategiatutkimuksen välisiä eroja. Relaatiotietokantaa hyödyntävällä lähestymistavalla on useita metodologisia vahvuuksia. 1) Menetelmällisen ja teoreettisen käsitteistön kehittämisen läpinäkyvyys saavutetaan sillä, että analyysit toteutetaan tietokannassa ja linkitetään alkuperäisiin arkistolähteisiin. 2) Menetelmä on erityisen sopiva isoille yhteistyöprojekteille ja mahdollistaa reaaliaikaisen yhteistyön tutkijoiden välillä. 3) Tietokanta on aina saatavilla. Tämä mahdollistaa suurien arkistokokonaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen tutkimuksessa. Tosin arkistoaineistojen digitoiminen ja tietokannan luominen vaatii ison työpanoksen projektin alkuvaiheessa. Väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka hyödyntävät analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmää. Ensimmäisessä esseessä tutkitaan maailman kahden ensimmäisen voittoa tavoittelevan arvopaperipörssin syntyä. Tämä essee osoittaa, miten menetelmä mahdollistaa kahden tapauksen yksityiskohtaisen vertailun systemaattisen koodausprosessin avulla. Havaitsimme, että vertaisorganisaatioiden välinen vuorovaikutus edesauttaa uusien organisaatiomuotojen syntyä, erityisesti silloin, kun uusi organisaatiomuoto syntyy vakiintuneiden organisaatioiden muutoksen seurauksena. Toisessa esseessä tutkitaan Posti- ja telelaitoksen johdon poliittisten strategioiden muotoutumista telekommunikaatioalan murroksessa vuosina 1981–1998. Menetelmä mahdollisti johdon poliittisten tavoitteiden muodostumisen analysoimisen suhteessa useisiin samanaikaisiin lakiuudistuksiin muuttuvassa regulaatioympäristössä. Kolmannessa esseessä tutkitaan valtio-omisteisen Telecom Finlandin kansainvälistymisprosessia sekä sitä, miten johdon kansainvälisten projektien arviointikriteerit muuttuivat valtion omistajaohjauksen muuttuessa. Menetelmä mahdollisti johdon kansainvälistymisstrategian muotoutumisen tutkimisen järjestelmällisesti, sosiaalisia ja narratiivisia primäärilähteitä hyödyntäen. Näin vältytään selviytymis- ja jälkikäteisharhoilta.
Julkaisun otsikon käännösAnalyyttisesti jäsennellyn historian menetelmä relaatiotietokantaa hyödyntäen – Esseitä strategian muotoutumisen historiallisuudesta
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Gustafsson, Robin, Valvoja
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-3937-4
Sähköinen ISBN978-952-60-3938-1
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • historiallinen menetelmä
  • arkistotutkimus
  • kvalitatiivinen menetelmä
  • arvopaperipörssi
  • telekommunikaatioala

Sormenjälki Sukella tutkimusaiheisiin 'Analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmä relaatiotietokantaa hyödyntäen – Esseitä strategian muotoutumisen historiallisuudesta: Essays on the Historical Embeddedness of Strategy Formulation'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  • Siteeraa tätä