Ketteriä arviointimenetelmiä älyliikenteen sovelluksille – määritelmät ja mittarit arviointimenetelmän ketterille ominaisuuksille

Risto Öörni

Tutkimustuotos: Doctoral ThesisCollection of Articles

Abstrakti

Älykkään liikenteen sovellusten käyttöönotto edellyttää tietoa sovellusten vaikuttavuudesta, teknisestä toimivuudesta, yhteentoimivuudesta ja käyttäjien hyväksynnästä. Edellä mainitut tiedot ovat tärkeitä edellytyksiä sovellusten käyttöönottoa koskevalle päätöksenteolle. Sovelluksia koskevien arviointitutkimusten tekemiseen käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, aika ja käytettävissä olevan datan määrä ovat yleensä kuitenkin rajalliset. Aikaisemmassa tutkimuksessa onkin tunnistettu tarve ketterämpien arviointimenetelmien kehittämiseen. Työssä määritellään ketteryyden osatekijät älyliikenteen sovellusten arviointiin käytettäville menetelmille, mittarit ketteryyden eri osa-alueille sekä määritellään ketterä arviointimenetelmä. Ketteryyden osatekijät määriteltiin aihepiiriä käsittelevän kirjallisuustutkimuksen perusteella. Määritelmiä laadittaessa hyödynnettiin Ketterän ohjelmistokehityksen julistuksen tekstiä, ohjelmistokehityksen ketteryyden mittaamiseen liittyvää kirjallisuutta sekä työhön sisältyvässä seitsemässä tapausesimerkissä saatuja kokemuksia. Älykkään liikenteen sovellusten arviointimenetelmien osalta relevanteiksi ketteryyden osatekijöiksi tunnistettiin joustavuus, toteutettavuus rajallisin resurssein, keveys ja yksinkertaisuus, kyky tuottaa palautetta ja alustavia tuloksia jo työn aikana, kyky oppia, nopeus sekä kestävyys. Ketteryyden osatekijöiden määritelmät, eri osatekijöille määritellyt mittarit sekä ketterän arviointimenetelmän määritelmä validoitiin soveltamalla niitä seitsemään älyliikenteen sovellusten arviointia käsittelevään tapausesimerkkiin. Tapausesimerkkeihin sisältyi arviointeja sovellusten tekniseen toimivuuteen, vaikuttavuuteen, yhteiskuntataloudellisiin hyötyihin, yhteentoimivuuteen ja käyttäjien hyväksyntään liittyen. Seitsemästä arvioidusta tapausesimerkistä viiden todettiin perustuvan menetelmiin, jotka voidaan luokitella ketteräksi sellaisenaan tai tietyin rajoittein. Sovellusten vaikuttavuutta tarkastelevien ketterien arviointimenetelmien ominaisuudet muistuttavat useilta osin asiantuntija-arviota, esimerkiksi rajallisen ajan ja resurssien tarpeen osalta. Niiden voidaan kuitenkin olettaa olevan läpinäkyvämpiä ja mahdollisesti myös tarkempia kuin ilman yksityiskohtaisempaa dokumentaatiota esitettyjen asiantuntija-arvioiden. Sovellusten toimivuutta tarkastelevia ketteriä arviointimenetelmiä voidaan hyödyntää sovellusten tai niiden osajärjestelmien toimivuuden tarkasteluun todellisuutta vastaavissa olosuhteissa. Työn tulokset osoittivat, että kaikki yksinkertaiset tai yksinkertaistetut arviointimenetelmät eivät ole ketteriä arviointimenetelmiä, koska menetelmän yksinkertaisuus ei sinällään takaa ketteryyden muiden osa-alueiden toteutumista. Tulevassa tutkimuksessa on syytä jatkaa ketteryyden eri osa-alueiden kuvausten, eri osa-alueita koskevien ketteryyden mittareiden sekä ketterän arviointimenetelmän määritelmän validointia sekä tarkastella, miten ketterän ohjelmistokehityksen, ketterän testauksen ja ketterän järjestelmäkehityksen menetelmiä voitaisiin soveltaa parhaalla mahdollisella tavalla älykkään liikenteen sovellusten yhteydessä ja miten ketterä sovellusten arviointi voisi liittyä näihin.
Julkaisun otsikon käännösKetteriä arviointimenetelmiä älyliikenteen sovelluksille – määritelmät ja mittarit arviointimenetelmän ketterille ominaisuuksille
AlkuperäiskieliEnglanti
PätevyysTohtorintutkinto
Myöntävä instituutio
  • Aalto-yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Hämäläinen, Jyri, Vastuuprofessori
  • Kulmala, Risto, Ohjaaja, Ulkoinen henkilö
Kustantaja
Painoksen ISBN978-952-60-8666-8
Sähköinen ISBN978-952-60-8667-5
TilaJulkaistu - 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tutkimusalat

  • älykäs liikenne
  • arviointi
  • ketterä
  • liikenneturvallisuus
  • kuljettajan tukijärjestelmät

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Ketteriä arviointimenetelmiä älyliikenteen sovelluksille – määritelmät ja mittarit arviointimenetelmän ketterille ominaisuuksille'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä