Clean Propulsion Technologies

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Energian tuotanto ja käyttö muuttuvat myös merenkulun ja työkoneiden alueilla. Clean Propulsion Technologies (CPT) -konsortion tavoitteena on varmistaa, että Suomen polttomoottori- ja työkoneteollisuuden teknologinen johtoasema ja kilpailukyky säilyvät. Hanke perustuu laajan konsortion näkemykseen siitä, että innovatiiviset TRL3-tason voimansiirtoratkaisut kehitetään tasolle TRL5-6 huolehtimalla samalla kestävän liiketoiminnan edellytyksistä. Hankkeen tuloksena saadut ratkaisut täyttävät vuoden 2035 ympäristövaatimukset. Laadittavaa teknologia-suunnitelmaa noudattaen ylletään myös vuodelle 2050 asetettuihin ympäristötavoitteisiin. Hanke tuottaa useita innovaatioita: vetymoottoridemonstraatio, erittäin tehokas biokaasua käyttävä reaktiivisuuteen perustuva puristussytytyspalamismene¬telmä (RCCI), perusteellinen pakokaasulinjan lämpötilanhallinta ja uudet katalysaattoriratkaisut. Kehitetyt tekniikat kootaan hybrideiksi, joissa palaminen, sähkö- ja hydraulikäyttö yhdistyvät. Kokonaisuuksia ohjataan mallipoh-jaisin tehonhallintamenetelmin. Aalto-yliopiston toteuttama osa konsortion tutkimuksesta voidaan jakaa neljään eri teemaan: Typpioksidi- ja kasvihuonepäästöjen minimointi uuden sukupolven polttomoottoreissa sekä niiden jälkikäsittelyjärjestelmissä, uuden matalassa lämpötilassa toimivan ja teoriassa nollapäästöisen polttotekniikan (RCCI) tekninen kehittäminen, ohjaaminen ja testaus, useisiin energialähteisiin perustuva energian käytön optimaalinen ohjaaminen sekä virtuaalisensorien kehittäminen kaikissa edellä mainituissa sovelluksissa. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokkaiden systeemimallinnuksen, simuloinnin, mallireduktion sekä mallipohjaisten analyysi- ja synteesimenetelmien kehittämistä. Projektissa käytetään älykkäitä koneoppimisen menetelmiä, joilla toteutetaan tarvittava sensorifuusio, suureiden estimointi epäsuorien mittausten avulla sekä optimaaliset ohjaukset. Tulokset verifioidaan simuloinnein sekä käytännön kokein.
LyhytotsikkoCPT Zenger pääprojekti
AkronyymiCPT Zenger
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/02/202131/12/2023

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Yhteishakija)
  • Meyer Turku Oy (Projektin osapuoli)
  • Vaasan yliopisto (Yhteishakija)
  • Åbo Akademi (Yhteishakija)
  • Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Yhteishakija)
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (Yhteishakija)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.