MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeen perustiedot
Kaupungistuminen on dynaaminen ja monimuotoinen ilmiö. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BEMINE-hankkeessa parannamme ymmärrystä siitä, millaista tietoa kaupungistumisesta tulisi tuottaa, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millaisia vaikutuksia tällä voisi olla kaupungistumisen kehityskulkujen muovaamisessa. Luomme sekä hankkeeseen että sen sidosryhmien työskentelyyn uusia tiedon hyödyntämisen, ennakoinnin ja ymmärryksen käytäntöjä. Ymmärrys paranee ja käytännön työkalut syntyvät yhteiskehittämällä.
Mikä on MALPE?
MALPE:lla tarkoitetaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelun ja kehittämisen yhteistyötä. MALPE-toimintamalli auttaa sovittamaan yhteen eri sektorien näkökulmia.
Teoriassa mallin pitäisi tarjota hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistoimintaan. Käytännössä MALPE-toimintamallin soveltaminen ei ole ollut ongelmatonta. Kaupunkiseudut eivät ole sen paremmin poliittisesti kuin hallinnollisestikaan yhtenäisiä ja yhdenmielisiä. MALPE-sektorien yhteistyön käytännön toteutukseen ei ole patenttiratkaisuja, vaan sekä valtiotason toimijoiden että kaupunkiseutujen on keksittävä “omat pyöränsä” yhä uudelleen eri tilanteissa.
Tärkeimmät tutkimuskysymykset
BEMINE-hankkeen tutkimuksellinen lähestymistapa on samankaltainen kuin MALPE-toimintamallissa: eri tutkimusotteita integroiva tieteidenvälinen näkökulma. Tutkimus keskittyy kaupungistumiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja kaupungistumisen hallinnan ja ohjaamisen haasteisiin.
• Mitä ovat ne monimutkaiset ja alati muuttuvat yhteydet eri kehityskulkujen välillä, jotka eniten muovaavat tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia vastata vielä tuntemattomiin haasteisiin?
• Miten hallintoa, yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua?
Hankkeen edetessä asetamme uusia, tarkempia tutkimuskysymyksiä. Päämääränämme on löytää vastauksia myös hyvin käytännöllisiin kysymyksiin:
• Miten parantaa hallinnon sektoreiden välistä yhteistyötä käytännössä?
• Miten vapauttaa kaupunkiseutujen kapasiteetteja strategiseen ja aidosti integroituun kehittämistyöhön?
• Miten uusilla visioilla, malleilla, menetelmillä ja käytännöillä tuetaan kestävämpää, vähähiilisempää, onnellisempaa, terveempää, demokraattisempaa ja vauraampaa kaupungistumista?
Hankkeen tulokset löytyvät pääosin koko konsortion yhteiseltä sivustolta http://bemine.fi/

Tiivistelmä

Suomen kaupunkiseuduille on kehitetty MALPE-toimintamallia pyrkimyksenä sovittaa yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelunäkökulmia valtion ja kuntien yhteistyönä. Tästä mallista ponnistaen hanke pyrkii 1) kokoavaan käsitykseen Suomen kaupungistumisprosesseista ja kasautumisdynamiikoista - eurooppalaiseen kehitykseen vertaillen ja tarkastellen niiden kytkentöjä kestävyyteen, toimivuuteen ja elinvoimaisuuteen; 2) näkemyksellisyyteen epäselvyyksistä, jotka liittyvät poliittiseen toimijuuteen, tiedonhallintaan ja eri politiikkatoimien koordinaatioon nykyisessä MALPE-työssä sekä 3) kehittämään normatiivisia ratkaisukeinoja näihin kehityskulkuihin kiinnittymiseksi. Näitä tutkimuksellisia oivalluksia hyödyntäen hanke pyrkii 4) kytkemään laadullisesti uutta tietoa hallintosektoreiden ja -tasojen yhteiskoordinoinnissa ja 5) tuottamaan luovan yhteiskehittelyn menetelmin
politiikka- ja suunnittelusuosituksia MALPE-työhön osallistuneille kaupunkiseuduille.
LyhytotsikkoSTN BeMInE/Mäntysalo
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201631/08/2019