Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa

Essi Eerola, Tuukka Saarimaa

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
VATT Tutkimukset 175/2013
Essi Eerola – Tuukka Saarimaa
Tiivistelmä
ARA-asuntotuotannon keskeine
n tavoite on pienitulois
ten kotitalouksien asumis-
kustannusten alentaminen. Lisäksi erityis
esti Helsingissä ARA-asuntoja pidetään
tärkeänä keinona asuinalueiden eriyty
misen ehkäisyssä. Tämänkin tavoitteen
kannalta ARA-asuntojen
vuokrataso verrattuna vapaarahoitteisiin vuokra-
asuntoihin on avainasemass
a, koska ARA-asunnot voiv
at vaikuttaa alueelliseen
asukasrakenteeseen vain, jos ne ovat ha
lvempia kuin vapaarahoitteiset asunnot.
Tässä tutkimuksessa selv
itetään, kuinka paljon ARA-
asunnossa asuvat kotitalou-
det hyötyvät taloudellisesti siitä, että ne
asuvat ARA-asunnossa verrattuna siihen,
että olisivat vuokranneet samanlaisen
vapaarahoitteisen asunnon. Lisäksi tutki-
muksessa tarkastellaan s
itä, miten tuki vaihtelee asunnon ominaisuuksien mu-
kaan ja onko tuki erilain
en Helsingin kaupungin omis
tamissa ja yleishyödyllisten
yhteisöjen omistamissa asunnoissa. Tutk
imuskysymyksiin vastataan käyttämällä
hedonista regressiomallia. Tulosten m
ukaan kaupungin omistamat ARA-asunnot
ovat keskimäärin selvästi halvempia kuin
samanlaiset vapaar
ahoitteiset asunnot.
Sen sijaan yleishyödyllisten omistami
ssa ARA-asunnoissa asuvat saavat keski-
määrin selvästi pienemmän tuen. Helsi
ngin kaupungin asunnoi
ssa asukkaan saa-
ma tuki vaihtelee huomatta
vasti asunnon koon ja s
ijainnin mukaan. Tuki on
suurimmillaan pienissä asunnoissa ja lä
hellä keskustaa tai muuten kalliilla asuin-
alueilla sijaitsevissa asunnoissa.
Original languageFinnish
JournalVATT Tutkimukset
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeB1 Article in a scientific magazine

Cite this