Ultrasensitive Mid-Infrared Biosensing in Aqueous Solutions with Graphene Plasmons

Chenchen Wu, Xiangdong Guo, Yu Duan, Wei Lyu, Hai Hu, Debo Hu, Ke Chen, Zhipei Sun, Teng Gao, Xiaoxia Yang*, Qing Dai

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)

Search results