Spatially indirect intervalley excitons in bilayer WSe2

Zhiheng Huang, Yanchong Zhao, Tao Bo, Yanbang Chu, Jinpeng Tian, Le Liu, Yalong Yuan, Fanfan Wu, Jiaojiao Zhao, Lede Xian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Luojun Du, Zhipei Sun, Sheng Meng, Wei Yang, Guangyu Zhang

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

3 Citations (Scopus)
47 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results