Soliton Mode-Locked Large-Mode-Area Tm-Doped Fiber Oscillator

Zexiu Zhu, Zhipei Sun, Hui Zhang, Mengmeng Wang, Rongling Wei, Zhijian Zheng, Peiguang Yan, Shuangchen Ruan, Jinzhang Wang*, Tawfique Hasan

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

4 Citations (Scopus)
244 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results