Single-nanowire spectrometers

Zongyin Yang, Tom Albrow-Owen, Hanxiao Cui, Jack Alexander-Webber, Fuxing Gu, Xiaomu Wang, Tien Chun Wu, Minghua Zhuge, Calum Williams, Pan Wang, Anatoly V. Zayats, Weiwei Cai, Lun Dai, Stephan Hofmann, Mauro Overend, Limin Tong, Qing Yang, Zhipei Sun, Tawfique Hasan*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

38 Citations (Scopus)
784 Downloads (Pure)

Search results