Single-nanowire spectrometers

Zongyin Yang, Tom Albrow-Owen, Hanxiao Cui, Jack Alexander-Webber, Fuxing Gu, Xiaomu Wang, Tien Chun Wu, Minghua Zhuge, Calum Williams, Pan Wang, Anatoly V. Zayats, Weiwei Cai, Lun Dai, Stephan Hofmann, Mauro Overend, Limin Tong, Qing Yang, Zhipei Sun, Tawfique Hasan*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

24 Citations (Scopus)
670 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Single-nanowire spectrometers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences