Self-assembled La0.6Sr0.4FeO3-δ-La1.2Sr0.8NiO4+δ composite cathode for protonic ceramic fuel cells

Zhi Yang, Jian Zhang, Bingxue Wu, Xin Zhao, Xuanlin Lu, Yicheng Zhao*, Yongdan Li

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

7 Citations (Scopus)

Search results