Professional Satisfaction and the Good Life for a Retailer Interview-based research: The sports goods retailers of K-Group as a target group

Martti Pottonen

Research output: ThesisLicenciate's thesisTheses

Abstract

Tutkimukseni tavoitteena on etsiä kauppiaan ammattiin liittyviä työtyytyväisyystekijöitä ja niiden kautta hahmottaa jo koettua ja koettavaa hyvää kauppiaselämää. Valitsemaani kohdeilmiötä ei havaintojeni mu-kaan ole aikaisemmin tutkittu suomalaisten erikoiskauppiaitten osalta. Havaintoyksiköksi olen tutkimuk-seeni valinnut K-ryhmässä toimivat tai toimineet urheilukauppiaat (14). Taustaryhmäksi olen ottanut mu-kaan kauppiaitten kanssa pitkäaikaisessa yhteistyössä toimineita tavarantoimittajien avainhenkilöitä, ex-kauppapaikkajohtajan sekä kauppiasjärjestön ja alan ammattilehden päättäjiä (9). Tutkimuksen pääongelmaa kuvaa kysymys: ”Mitkä tekijät tuottavat kauppiaalle ammatissa koettavaa työtyytyväisyyttä ja edistävät sitä kautta hyvän elämän kokemuksia?” Pääkysymykseen haetaan vastauksia kolmen alakysymyksen kautta, jotka kohdistuvat liiketoiminnan re-sursseihin, kauppiaan ominaisuuksiin ja ammatin tavoitteisiin. Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelutut-kimus, johon aineisto on koottu teemahaastatteluin. Aineiston analysointi on toteutettu sisältöanalyysin menetelmällä. Tutkimuksen viitekehyksen olen koonnut oman esiymmärrykseni, valitsemani artikkelikokonaisuuden, kirjallisuuden, käsittelemieni teorioiden sekä kaupanalan ja yrittäjyyden tutkimusten kautta hankkimieni tietojen yhdistelmänä. Laatimani viitekehyksen ohjaamana olen laatinut teemahaastattelun kysymykset. Viitekehys on tutkimustyössä osoittautunut osuvaksi ja riittäväksi (termien määritykset, ks. luku 5). Tiivistettyyn ja tarkennettuun malliin kootut tutkimuksen keskeiset empiiriset tulokset (luku 6) ovat vastauksia tutkimuksen pääongelmaa kuvaavaan kysymykseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kauppias kokee työtyytyväisyyttä ammatissaan ja tuntee elävänsä hyvää elämää, jos seuraavat keskeiset edellytykset, tai osa niistä, toteutuvat: kokee onnistuneensa ammattinsa valinnassa; omaa riittävät materiaaliset voimavarat; omaa riittävät inhimilliset voimavarat; omaa tarvittavat kauppiastaidot; tuntee voivansa toteuttaa omaa tahtoaan; omaa taloudellisen itsemääräämisoikeuden; pystyy luomaan asiakasuskollisuutta; kokee hallitsevansa omaa elämäänsä. Eri tekijöiden ja edellytysten merkitys työtyytyväisyyden kokemisen kriteereinä painottuu yksilökohtaisesti. Painotukset käyvät ilmi kauppiaitten yksilöllisistä haastattelulausunnoista (luku 6). Tutkimuksen tuloksena on laadittu tiivistetty ja tarkennettu malli kauppiaan ammatissa koetuista työtyytyväisyystekijöistä ja hyvän elämän kokemuksista. Empiirisen tarkastelun tuottamat muutokset teoreettiseen viitekehykseen (luku 4) on raportoitu luvussa 6. Tutkimuksen tuloksena syntynyt tiivistetty ja tarkennettu malli kauppiaan ammatissaan kokemista työtyytyväisyystekijöistä sopii kauppiaan itsensä sekä ketjun toimijoiden käytettäväksi inventoitaessa kauppiaan resurssien, taitojen ja tahtotilan sekä tavoitteiden nykytilaa. Myös kauppiasvalintoja suorittaville ketjun päättäjille tiivistetty systemaattinen malli voi olla käyttökelpoinen tarkistuslista valintaan vaikuttavista tekijöistä. Toivon tämän tutkimukseni edistävän myös kaupanalan yrittäjäeettistä tutkimusta.
Translated title of the contributionProfessional Satisfaction and the Good Life for a Retailer Interview-based research: The sports goods retailers of K-Group as a target group
Original languageFinnish
QualificationLicentiate's degree
Awarding Institution
  • Aalto University
Supervisors/Advisors
  • Lahti, Arto, Supervising Professor
  • Home, Niilo, Thesis Advisor, External person
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeG3 Licentiate thesis

Cite this