Monitoring Local Strain Vector in Atomic-Layered MoSe2 by Second-Harmonic Generation

Jing Liang, Jin Zhang, Zhenzhu Li, Hao Hong, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Xu Zhou, Ruixi Qiao, Jiyu Xu, Peng Gao, Zhirong Liu, Zhongfan Liu, Zhipei Sun*, Sheng Meng, Kaihui Liu, Dapeng Yu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

103 Citations (Scopus)

Search results