Light-optimized photovoltaic self-powered NO2 gas sensing based on black silicon

Yang Zhao, Xiao Long Liu, Sheng Xiang Ma, Wen Jing Wang, Xi Jing Ning, Li Zhao*, Jun Zhuang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

10 Citations (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Search results