Large-area tungsten disulfide for ultrafast photonics

Peiguang Yan*, Hao Chen, Jinde Yin, Zihan Xu, Jiarong Li, Zike Jiang, Wenfei Zhang, Jinzhang Wang, Irene Ling Li, Zhipei Sun, Shuangchen Ruan

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

103 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Search results