Influence of the filler dimensionality on the electrical, mechanical and electromagnetic shielding properties of isoprene rubber-based flexible conductive composites

Guangxin Wang, Qizhou Yu, Yanmin Hu, Guiyan Zhao, Jianwen Chen, Hua Li, Niu Jiang, Dengwen Hu, Youquan Xu, Yutian Zhu*, Albert G. Nasibulin

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Influence of the filler dimensionality on the electrical, mechanical and electromagnetic shielding properties of isoprene rubber-based flexible conductive composites'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science