“Infinite Sensitivity” of Black Silicon Ammonia Sensor Achieved by Optical and Electric Dual Drives

Xiao-Long Liu, Suwan Zhu, Hai-Bin Sun, Yue Hu, Sheng-Xiang Ma, Xi-Jing Ning, Li Zhao, Jun Zhuang

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageEnglish
JournalACS applied materials & interfaces
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2018
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this