High-yield fermentation and a novel heat-precipitation purification method for hydrophobin HGFI from Grifola frondosa in Pichia pastoris

Dongmin Song, Zhendong Gao, Liqiang Zhao, Xiangxiang Wang, Haijin Xu, Yanling Bai, Xiuming Zhang, Markus B. Linder, Hui Feng, Mingqiang Qiao*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

11 Citations (Scopus)

Search results