High photoresponsivity and broadband photodetection with a band-engineered WSe 2 /SnSe 2 heterostructure

Hui Xue, Yunyun Dai, Wonjae Kim, Yadong Wang, Xueyin Bai, Mei Qi, Kari Halonen, Harri Lipsanen, Zhipei Sun

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

57 Citations (Scopus)
239 Downloads (Pure)

Search results