Graphene photonic crystal fibre with strong and tunable light–matter interaction

Ke Chen, Xu Zhou, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Yi Cheng, Can Liu, Yadian Xie, Wentao Yu, Fengrui Yao, Zhipei Sun, Feng Wang, Kaihui Liu, Zhongfan Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalLetterScientificpeer-review

92 Citations (Scopus)
296 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results