GPUMD: A package for constructing accurate machine-learned potentials and performing highly efficient atomistic simulations

Zheyong Fan*, Yanzhou Wang, Penghua Ying, Keke Song, Junjie Wang, Yong Wang, Zezhu Zeng, Ke Xu, Eric Lindgren, J. Magnus Rahm, Alexander J. Gabourie, Jiahui Liu, Haikuan Dong, Jianyang Wu, Yue Chen, Zheng Zhong, Jian Sun, Paul Erhart, Yanjing Su, Tapio Ala-Nissila

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

49 Citations (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Search results