Gate-tunable negative refraction of mid-infrared polaritons

Hai Hu, Na Chen, Hanchao Teng, Renwen Yu, Mengfei Xue, Ke Chen, Yuchuan Xiao, Yunpeng Qu, Debo Hu, Jianing Chen, Zhipei Sun, Peining Li, F. Javier García de Abajo, Qing Dai

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

31 Citations (Scopus)

Search results