Esimiesten kokemuksia haasteellisista vuorovaikutustilanteista esimiehen ja alaisen välillä – tapaustutkimus valtionhallinnossa 

Translated title of the contribution: Supervisors’ experiences of challenging interactive situations between supervisor and subordinate – case study in central government administration

Terttu Lehti

Research output: ThesisLicenciate's thesis

Abstract

Tutkimus tarkastelee esimiesten kokemia ja kuvaamia haasteellisia vuorovaikutustilanteita esimiehen ja alaisen välillä toimintaympäristössä, jossa oli tapahtunut erilaisia muutoksia. Haasteellisella esimiestyöhön liittyvällä vuorovaikutustilanteella tarkoitetaan tilannetta, jonka esimies kokee syystä tai toisesta oman toimintansa kannalta erityisen haasteelliseksi ja johon hän joutuu resursoimaan tavallista enemmän omia voimavarojaan. Tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena oli esimiesten äänen kuuleminen ja esille saaminen, ja sitä kautta esimiestyön parempi ymmärtäminen. Tavoitteena oli kuvata esimiestyön sisältöä haasteellisten vuorovaikutustilanteiden näkökulmasta. Tutkimuksen kontekstina oli yksi valtion virastoista ja siellä viraston kannalta keskeinen toimintayksikkö. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla toimintayksikön kaikki esimiehet ja henkilö, joka ei toiminut enää esimiestehtävässä. Tutkimus edustaa konstruktivistista tutkimusparadigmaa. Tutkimuksen taustalla on näkemys, jonka mukaan esimiesten tekemät tulkinnat työyhteisön tapahtumista määrittelevät pitkälti työyhteisön todellisuutta. Tämä siksi, että esimiehillä on esimiesasemansa puolesta enemmän sosiaalista valtaa kuin työntekijöillä. Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena oli tarkastella perustavan attribuutioerheen olemassaoloa, kun tutkimusaineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. Perustavalla attribuutioerheellä tarkoitetaan ihmisten taipumusta korostaa toimijasta johtuvia syitä tilannetekijöiden kustannuksella silloin, kun selittämisen kohde on ihmisen käyttäytyminen. Tutkimusmenetelminä käytettiin sisällönanalyysia ja narratiivianalyysia. Sisällönanalyysilla saadut tutkimustulokset osoittavat, että esimiesten kuvaamat haasteelliset vuorovaikutustilanteet liittyvät alaisen toimintaan ja ominaisuuteen sekä esimiehen ja alaisen/alaisten välisiin, esimiesten keskinäisiin ja esimiesten ja toimintajärjestelmän välisiin jännitteisiin, joilla on vaikutusta esimiehen ja alaisen väliseen vuorovaikutukseen. Esimiesten kertomat erilliset tarinat haasteellisista vuorovaikutustilanteista, jotka analysoitiin narratiivianalalyysilla, liittyivät organisaatiomuutokseen, esimiehen tekemän päätöksen kritisointiin, työntekijän käyttäytymiseen, henkilövalintaan, työntekijän toimintaan puuttumiseen, työnjohtokäskyn vastustamiseen, epäyhtenäiseen johtamisketjuun, vamman tuottamiseen, työntekijän työuupumukseen ja työntekijään, johon kukaan ei ollut saanut otetta. Narratiivianalyysilla saadut tutkimustulokset osoittavat, että pelkästään alaisesta johtuvia kausaaliattribuutioita ei annettu tilanteessa, joissa tilanteen kokonaiskontrolli näytti olevan esimiehellä itsellään. Haasteelliseksi koetun vuorovaikutustilanteen syyn nähtiin olevan alaisessa tilanteissa, joissa kontrolli näytti olevan osin tai kokonaan esimiehen ulkopuolella tai sitä ei koettu olevan kenelläkään. Tutkimustulokset viittaavatkin siihen, että havaitulla kontrollilla haasteellisessa vuorovaikutustilanteessa on vaikutusta siihen, millaisia kausaaliattribuutioita tapahtumille annetaan. Tutkimus edustaa uudenlaista tarkastelua esimiestyön kontekstissa toteutetussa attribuutiotutkimuksen kentässä.
Translated title of the contributionSupervisors’ experiences of challenging interactive situations between supervisor and subordinate – case study in central government administration
Original languageFinnish
QualificationLicentiate's degree
Awarding Institution
  • Aalto University
Supervisors/Advisors
  • Järvenpää, Eila, Supervising Professor
  • Giesecke, Stina, Thesis Advisor
Publisher
Publication statusPublished - 2015
MoE publication typeG3 Licentiate thesis

Cite this