Elinvoimainen taajama - Työpaperi /2: "Kaveria ei jätetä" , case Keuruu

Ira Verma, Erkki Vauramo, Jonna-Sarianne Taegen, Susanna Leppänen

Research output: Working paperProfessional

Abstract

Käynnissä olevan kaupungistumisen seurauksena maaseudun tyhjeneminen vähentää pikkukuntien elinvoimaisuutta ja väestön ikärakenne hajautuu alueellisesti. Kaupunkeihin muuttajat ovat pääasiassa nuoria ja vastaavasti ikääntyneet jäävät maaseudulle. Kuntatasolla väestön vanheneminen lisää mm. sosiaali- ja terveydenhuoltomenoja samalla, kun verotulot laskevat työikäisten vähentyessä. Väestön keskittyminen suurimpiin keskuksiin aiheuttaa osaltaan taloudellisen huoltosuhteen heikkenemistä harvaan asutuilla alueilla, mikä vaikeuttaa palvelujen turvaamista ja heikentää alueen kilpailukykyä.Samanaikaisesti koko Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti. Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole kyse vain iäkkäiden määrän kasvusta vaan koko väestön ikärakenteen muutoksesta. Väestön ikääntymisen taustalla vaikuttavat suurten ikäluokkien tulo vanhuusikään sekä syntyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä kasvaa samalla kun lasten ja työikäisten määrä vähenee. Muutos on seuraavien vuosikymmenten aikana niin merkittävä, että se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin toimijoihin. Siitä aiheutuu hyvinvointiyhteiskunnalle sellaisia haasteita, jotka edellyttävät määrätietoista varautumista. Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti nykyistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Elinvoimainen taajama –hankkeessa tavoitteena on tunnistaa pienten kuntien kehittämishaasteet ja –vahvuudet resursseineen sekä yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tasolla. Hankkeessa kuntien kehittämistä lähestytään esimerkkikuntien kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut tämän esiselvityksen, joka keskittyy Keuruun keskustaajaman kehittämiseen. Selvityksen tavoitteena on tehdä suunnitelma, jossa seniori- ja ikäihmisten asumista sekä palveluja saadaan tuotua mahdollisimman lähelle keskustatoimintoja. Työn yhtenä kantavana teemana on muistiystävällinen taajama, jossa on huomioitu ihmisten liikkuminen ja orientoituminen taajamarakenteessa. Toisena teemana on ikäihmisten yhteisöllinen ja kohtuuhintainen asuminen. Tämä raportti sekä opinnäytetöiden suunnittelukonseptit ovat Keuruun kaupungin ja muiden toimi-joiden sekä Elinvoimainen taajama -hankkeessa mukana olevien tahojen käytettävissä. Raportissa kuvailtua kehittämisprosessia voidaan hyödyntää myös laajemmin väestöltään pienenevien kuntien kehittämisessä. Raportti liittyy Elinvoimainen taajama –konsortiohankkeeseen (2018-2020), jonka painopiste on pienten, alle 20 000 asukkaan kuntien palveluiden ja asumisen kehittämisessä. Hanke on jatkoa aikaisemmin Aalto-yliopiston Sotera-instituutissa toteutetuille tutkimus- ja kehityshankkeille liittyen Ympäristöministeriön Ikäihmisten asumisen kehittämisohjelmaan (2015-2017) ja Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (2017-2018). Näiden hallituksen asettamien kehittämisohjelmien taustalla on meneillään oleva väestö- ja palvelurakenteen muutos.
Original languageFinnish
PublisherAalto University
Number of pages42
ISBN (Electronic)978-952-60-8535-7
Publication statusPublished - Apr 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameAalto-yliopiston julkaisusarja Taide + Muotoilu + Arkkitehtuuri
PublisherArkkitehtuurin laitos
No.5
Volume2019
ISSN (Print)1799-4837
ISSN (Electronic)1799-4845
  • Elinvoimainen taajama

    Sanaksenaho, P., Verma, I. & Taegen, J.

    01/09/201830/09/2020

    Project: Other external funding: Other public funding

Cite this