Efficient All-Optical Plasmonic Modulators with Atomically Thin Van Der Waals Heterostructures

Xiangdong Guo, Ruina Liu, Debo Hu, Hai Hu, Zheng Wei, Rui Wang, Yunyun Dai, Yang Cheng, Ke Chen, Kaihui Liu, Guangyu Zhang, Xing Zhu, Zhipei Sun*, Xiaoxia Yang, Qing Dai

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

40 Citations (Scopus)
255 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results