E-scaped medicine : kuluttaja-potilaiden identiteettikeskusteluja osallistumisen kulttuurissa

Marketta Majapuro

  Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

  Abstract

  Tutkimuksessa tarkastellaan potilaiden muuttunutta toimijuutta terveyspalveluiden markkinoilla. Kuluttajapoliittisessa
  keskustelussa potilaat eivät ole enää vain terveydenhuollon kohteita vaan voimaantuneita kuluttaja-potilaita, joiden
  toimijuuteen sisältyy mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyskäyttäytymiseensä ja terveydenhoitoonsa. Uudenlainen
  toimijuus muuttaa perinteistä asiantuntijuutta sekä vahvistaa vastarinnan tai vastustamisen tapoja medikalisoituneessa
  kulttuurissa. Muutosta ovat paljolti vauhdittaneet internet ja sosiaalinen media, joiden keskusteluryhmät mahdollistavat
  terveyskokemusten ja -tiedon vaihdon sekä sosiaalisen tuen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kuluttaja-
  potilaiden muuttuneesta toimijuudesta tutkimalla eri terveysaiheisilla verkkofoorumeilla käytäviä keskusteluja, joita
  pidän omaan terveyden hallintaan liittyvänä identiteettityönä. Identiteettityöllä tarkoitan foorumien keskusteluissa
  esitettyjä identiteettikertomuksia sekä reagointia kulttuurisissa ja institutionaalisissa käytännöissä tuotettuihin identiteetteihin. Tutkin, millaisiin terveysdiskursseihin kuluttaja-potilaat sivustoilla osallistuvat ja millaisia diskursiivisen toimijuuden ulottuvuuksia aineistosta voidaan tulkita. Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat neljän erilaisen suomenkielisen verkkofoorumin masennuskeskustelut. Empiirisen analyysin perusteella tulkitsen aineistosta kolme diskurssia. Olen nimennyt ne kokemuksellisuuden, vertaistuen ja vastarinnan diskursseiksi. Kokemuksellisessa diskurssissa identiteettityö on masennukseen liittyvien kokemusten ja tunteiden ymmärrettäväksi tekemistä.
  Identiteettikertomuksissa käsitellään syyllisyyden ja eristäytyneisyyden tunteita. Vertaistuen diskurssissa
  identiteettityö on kollektiivista kannustamista ja tukea. Keskustelut ilmaisevat yhteisöllisyyttä ja niissä jaettujen kokemusten merkitystä masentuneen arjessa. Vastarinnan diskurssissa identiteettityö on terveydenhuollon olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistamista. Keskusteluissa käsitellään diagnooseja, masennustestejä, lääkekierrettä, annostuksia, lääkkeiden haittavaikutuksia ja mielenterveyspalvelujen ongelmia. Tutkimustuloksena esitän, että internet ja sosiaalinen media tarjoavat kuluttaja-potilaille uudenlaisia osallistumisen muotoja. Virtuaaliset yhteisöt auttavat
  kuluttaja-potilaita lisäämään tietoa ja ymmärrystä masennuksesta jokapäiväisessä elämässä. Ne synnyttävät avointa, jaettua
  asiantuntijuutta, jolloin käytäntöön ja kokemukseen liittyvä hiljainen tieto eli maallikkoasiantuntemus ja tieteellinen tieto ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
  Original languageFinnish
  QualificationDoctor's degree
  Awarding Institution
  • Aalto University
  Supervisors/Advisors
  • Moisander, Johanna, Supervising Professor
  • Moisander, Johanna, Supervising Professor
  Publisher
  Print ISBNs978-952-60-5359-2
  Electronic ISBNs978-952-60-5360-8
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

  Keywords

  • viestintä
  • kuluttajakäyttäytyminen
  • terveydenhuolto
  • terveystalous
  • identiteetti
  • voimaantuminen

  Cite this