Difference frequency generation in monolayer MoS2

Yadong Wang, Masood Ghotbi, Susobhan Das, Yunyun Dai, Shisheng Li, Xuerong Hu, Xuetao Gan, Jianlin Zhao*, Zhipei Sun

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

14 Citations (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results