Colors of Single-Wall Carbon Nanotubes

Nan Wei, Ying Tian, Yongping Liao, Natsumi Komatsu, Weilu Gao, Alina Lyuleeva-Husemann, Qiang Zhang, Aqeel Hussain, Er Xiong Ding, Fengrui Yao, Janne Halme, Kaihui Liu, Junichiro Kono, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

6 Downloads (Pure)

Search results